3.5. Microservice Cloud

3.5.1. Wprowadzenie do technologii i platform chmurowych

 • zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami oraz standardami związanymi z chmurami obliczeniowymi,

 • zapoznanie z dobrymi praktykami,

 • wprowadzenie w problematykę projektowania rozproszonych aplikacji opartych na infrastrukturze chmury obliczeniowej,

 • przybliżenie zagadnień związanych z usługami chmury Amazon Web Services. Szkolenie kładzie główny nacisk na architekturę i projektowanie systemów. Składa się z teoretycznych prezentacji dobrych praktyk i przykładowych systemów oraz praktycznych warsztatów z projektowania systemów. W programie są także ćwiczenia z podstaw konfiguracji i administracji kluczowymi usługami w chmurze – ćwiczenia te mają na celu zapoznanie od strony praktycznej z podstawowymi usługami i wprowadzenie w kontekst techniczny (jednak nie jest to szkolenie z administracji usługami AWS).

 • Wprowadzenie do tworzenia aplikacji na Heroku i Google App Engine

 • Porównanie platform Amazon AWS, Heroku, Google App Engine

 • IaaS, PaaS, SaaS

3.5.2. Określenie potrzeb i wybór platformy

 • PaaS, IaaS, SaaS

 • jakie są dostępne platformy?

 • jakie mam potrzeby?

 • jak dobrać odpowiednią platformę do moich potrzeb?

 • szczegółowa charakterystyka PaaS, Iaas, SaaS

../../_images/cloud-devops.png

3.5.3. Przykłady platform

 • Infrastructure as a Service - IaaS

 • Platform as a Service - PaaS

 • Service as a Service - SaaS

 • Data as a Service

 • Security as a Service

 • Logging as a Service

 • Payment as a Service

IaaS:

 • Google Compute Engine

 • Amazon AWS

 • Rackspace

 • ecloud24

 • Open Stack

PaaS:

 • Github Pages

 • Google App Engine

 • Heroku

 • Cloudera

 • Open Shift

SaaS:

 • Force

 • Google Apps

Inne *aaS:

 • Data as a Service

 • Security as a Service

 • Logging as a Service

 • Payment as a Service

3.5.4. Ekosystem narzędziowy a cloud

 • CI/CD: Travis, Bitbucket, CircleCI

 • IM: Rocket, HipChat, Slack

 • SCM: Github, Bitbucket

 • Service Discovery:

  • server side, client side

  • DNS, Amazon ELB, Route 53, Netflix Eureka (client side), własne rozwiązania

 • Load Balancing: Elastic Load Balancers (AWS)

 • Service Catalogue

 • Authentication: OAuth

 • Messaging: Kafka, Hermes

Distributed Logging:

 • Elastic Search

 • Logstash

 • Kibana

Heartbeat detecting:

 • statsd + graphite (Grafana)

 • pingdom

Monitoring:

 • new relic

 • nagios

 • zabbix

 • Graphana

 • tessera - dashboard statystyk z Graphite

 • selena

Alerting:

Bazy danych:

 • Document: MongoDB

 • RDBMS: PostgreSQL, MySQL, Oracle, MSSQL

 • KV: Redis

 • Graph: neo4j

Kontenery i wirtualizacja:

 • Vagrant

 • Docker

 • Rockit

 • Mesos, Swarm, Kubernetes

Netflix:

 • chaos gorilla

 • chaos monkey

 • hystrix

Service Discovery:

 • DNS

 • AWS Elastic Load Balancer

 • Własne usługi

Configuration:

 • Zookeeper