Python: Basics

Polish

 1. Przygotowanie środowiska do pracy i wstęp do programowania:

  • Wprowadzenie do języka Python i cykli wydań

  • Wprowadzenie do zintegrowanego środowiska deweloperskiego (IDE)

  • Elementy składni języka programowania: zmienne, komentarze, operatory

  • Wprowadzenie do konsoli Python (REPL), składni, wcięć i standardów

 2. Struktury danych:

  • Numeryczne typy danych (int, float)

  • Logiczne typy danych (bool, None)

  • Łańcuch znaków (str)

  • Sekwencje i zbiory (tuple, list, set)

  • Mapy (dict)

  • Zagnieżdżone struktury danych (list[tuple], list[list], list[dict])

  • Wybieranie, wycinanie elementów, rozpakowywanie

 3. Instrukcje sterujące:

  • Operatory warunkowe, logiczne, przynależności

  • Instrukcje warunkowe (if, else, elif)

  • Wyrażenia warunkowe, algebra Boole'a (and, or, not)

  • Wyjątki: rodzaje, analiza stosu wywołań, podnoszenie wyjątków

  • Pętle (while, for)

  • Pętle po zagnieżdżonych strukturach danych

 4. Pliki:

  • Ścieżki względne i bezwzględne

  • Tryby dostępu i kodowanie znaków

  • Operacje na pliku: odczyt, zapis, dopisywanie

 5. Funkcje:

  • Definiowanie funkcji i zwracanie wartości

  • Parametry: wymagane, opcjonalne

  • Argumenty: pozycyjne, nazwane (keyword)

  • Zakres przestrzeni nazewniczej i dobre praktyki

 6. Programowanie obiektowe:

  • Klasy i instancje

  • Atrybuty i metoda inicjalizacyjna

  • Metody

  • Dziedziczenie

 7. Moduły:

  • Krótkie wprowadzenie do biblioteki standardowej

  • Krótkie wprowadzenie do najczęściej wykorzystywanych modułów dodatkowych

  • Wyszukiwanie i instalacja nowych modułów

English

 1. Development environment setup and programming basics:

 • Introduction to Python language and its release cycle

 • Introduction to Integrated Development Environment (IDE)

 • Introduction to basic programing concepts: variables, comments, operators

 • Introduction to Python REPL, syntax, indentation and coding standards

 1. Data Structures:

 • Numerical types (int, float)

 • Logical types (bool, None)

 • String types (str)

 • Sequences (tuple, list, set)

 • Nested sequences (list[tuple], list[list])

 • Getitem, Slice, Unpacking

 • Mapping types (dict)

 • Mapping generation (zip, enumerate)

 • Nested mappings (list[dict])

 1. Control Flow:

 • Operators: conditional, logic, membership

 • Conditional statements (if, else, elif)

 • Conditional expressions (Boolean algebra, and, or, xor, not)

 • Exceptions: traceback analysis, raising exceptions, defining custom

 • Loop syntax (while, for)

 • Looping over nested data structures, unpacking

 • Comprehensions and Generator Expressions

 1. Files:

 • Absolute and relative paths

 • Access modes

 • File operations: read, write, append

 • Character encoding

 • Binary mode

 1. Functions:

 • Function definition and return values

 • Parameters: required and optional (with default value)

 • Arguments: positional and keyword

 • Function scope

 • Recurrence

 • Doctests

 • Generators (map, filter)

 • Lambda expressions

 1. Object Oriented Programming:

 • Classes and instances

 • Attributes and initializer method

 • Methods

 • Stringification

 • Inheritance

 • OOP architecture introduction: UML, class diagram, sequence diagram

 1. Modules:

 • Brief introduction to standard library

 • Brief introduction to most frequently used 3rd party modules

 • Searching and installation of 3rd party modules