Python: Django

Polish

 1. Wprowadzenie do Django:

  • Instalacja Django

  • Plik konfiguracyjny

  • manage.py i jego opcje

  • Wbudowany serwer HTTP (nasłuchiwanie lokalne oraz na wszystkich interfejsach)

  • IDE oraz narzędzia dla programistów

  • Przykłady serwisów wykorzystujących Django

 2. Projekty:

  • Pojęcie projektu Django

  • Tworzenie nowego projektu

 3. Aplikacje:

  • Pojęcie projektu i aplikacji Django

  • Tworzenie nowej aplikacji

  • Struktura aplikacji

  • Reużywalność

 4. Modele:

  • Modele w Django

  • Typy pól

  • Relacje między modelami

  • Parametry pól, unikalność, wartości null, indeks w bazie, wymagalność pól

  • Ograniczenie wyboru

  • Auto uzupełnianie dat

  • Walidatory

  • Migracje i ich obsługa

  • Dump danych i przywracanie z backupu

  • Klasa Meta

 5. Panel administracyjny:

  • Tworzenie superusera

  • Konfiguracja panelu administracyjnego

  • Wyszukiwanie, filtrowanie, autocomplete

  • Tworzenie własnych filtrów

  • Rejestracja modeli

  • Fieldset, Radio Buttony, Checkboxy

  • Widgety

  • Annotated Fields

  • StackedInline i TabularInline

  • Wyświetlanie własnych pól za pomocą list_display

  • Ograniczanie listy wyników (get_queryset)

  • Miękkie kasowanie danych (bez usuwania z bazy)

  • Paginacja

  • Wstrzykiwanie własnych skryptów Java Script oraz styli CSS

  • Modyfikacja wyglądu panelu administracyjnego przez nadpisywanie template’ów

 6. ORM:

  • Tworzenie prostych zapytań przy pomocy ORM

  • Tworzenie obiektów, zapis do bazy, aktualizacja

  • Pobieranie obiektów, filtrowanie, łączenie zapytań, sortowanie

  • Zaawansowane zapytania: obiekty Q, wyrażenia F, grupowanie i agregacje

  • Wiele baz danych na raz

  • Inżynieria wsteczna bazy (inspectdb)

  • Podglądanie zapytań do bazy danych

  • Managery dla modeli

 7. Routing URL:

  • Wprowadzenie do wyrażeń regularnych

  • Mechanizmy rozwiązywania URL przez Django

  • Łączenie widoków z odpowiednimi URL

  • Rozwiązywanie wsteczne URL

  • Przekierowania

  • Wersjonowanie

 8. Widoki:

  • Statusy HTTP, nagłówki zapytań i odpowiedzi

  • Widoki klasowe i funkcyjne

  • Widoki generyczne

  • Widoki asynchroniczne

  • Obsługa błędów

  • Obsługa różnych typów zapytań (JSON, HTTP, CSV)

  • Odczytywanie danych z zapytania

  • Dekoratory ograniczające dostęp

 9. Szablony:

  • Składnia szablonów: Zmienne, Znaczniki, Filtry

  • Obsługa URL

  • Hierarcha, dziedziczenie i separacja powtarzalnych części kodu

  • Templatetag

  • Pliki statyczne: obrazki, css, java script

 10. Formularze:

  • Klasa Form: typy, definiowanie pól formularza

  • Wyświetlanie formularzy

  • Walidacja formularza

  • Obsługa błędów

  • Tworzenie formularzy bezpośrednio z modelu

  • CSRF

 11. Middleware:

  • Mechanizm przetwarzania żądań

  • Tworzenie własnych middleware

 12. i18n, l10n:

  • Obsługa różnych formatów dat

  • Praca ze strefami czasowymi

  • Tłumaczenie szablonów i nazw pól (ugettext_lazy)

  • Obsługa różnych formatów numerycznych

  • Tłumaczenie plików Java Script

 13. Autoryzacja i uwierzytelnianie w aplikacji Django:

  • System uwierzytelniania Django (django.contrib.auth)

  • Logowanie

  • Mechanizm sesji

  • Definiowanie uprawnień dla użytkownika i grup

  • Ograniczanie dostępu do widoków

 14. API:

  • Tworzenie własnych endpointów

  • Obsługa zapytań POST, GET, PUT, PATCH, HEAD, OPTIONS

  • Wersjonowanie API

  • Django REST API

  • Websockets

  • Generowanie dokumentacji do API

  • Django Extensions Graph

  • CSRF oraz CORS

 15. Custom Fields:

  • Tworzenie własnych pól

 16. Django i skrypty:

  • Tworzenie skryptów wykorzystujących modele i ORM Django

  • Tworzenie własnych Management Commands

 17. Testowanie aplikacji Django:

  • Wprowadzenie do modułu django.test

  • Klasa TestCase i asercje specyficzne dla Django

  • Klient Testowy

  • Klasa Response

  • Fixtures

  • Django Debug Toolbar

  • CI/CD aplikacji Django

 18. Aplikacja Django w środowisku produkcyjnym:

  • Nginx, uWSGI, async WSGI

  • Serwer Gunicorn

  • Serwowanie plików statycznych i korzystanie z CDN np. AWS S3

  • Docker i Kubernetes

  • Cache

English

 1. Introduction to Django:

  • Installation

  • Configuration and settings file

  • manage.py and built-in management commands

  • Built-in HTTP server (listening on localhost on all interfaces)

  • Integrated Development Environment (IDE) debugging tools

  • Real-life services and platforms using Django

 2. Projects:

  • Concept of Django projects

  • Creating new project

  • Directory structure

 3. Apps:

  • Concept of Django app

  • Creating new app

  • Directory structure

  • Reusability

 4. Models:

  • Concept of Django models

  • Field types

  • Model relations

  • Field parameters: unique, null, index, required, limit choices to

  • Date and time autocompletion on create and modify

  • Validators

  • Migrations creation and application

  • Database dump and restore

  • Meta class and model configuration

 5. Administration panel:

  • Creating superusers

  • Model registration

  • Admin panel configuration

  • Searching, filtering, autocomplete

  • Custom filters

  • Fieldset, Radio Buttons, Checkboxes

  • Widgets

  • Annotated Fields

  • StackedInline and TabularInline

  • Custom fields and function results in list_display

  • Limiting admin panel query-sets (get_queryset)

  • Data soft-delete (deletion without removing from database)

  • Pagination

  • Injecting JavaScript and CSS styles

  • Admin panel customization by overriding templates

 6. Object-Relational Mapper (ORM):

  • Creating simple queries using Django ORM

  • Creating objects, database saves and updates

  • Querying objects, filtering, joining and sorting

  • Advanced queries: Q objects, F expressions, grouping and aggregations

  • Multiple databases and DB routing

  • Database reverse engineering (inspectdb)

  • Database queries debugging and profiling

  • Model Managers

 7. URL Routing:

  • Introduction to regular expressions

  • Django URL resolve mechanism

  • URL-Views mapping

  • Reverse URL resolution

  • Redirects

  • API Versioning

 8. Views:

  • HTTP statuses, response and request headers

  • Class and function based views

  • Generic views

  • Asynchronous views

  • Error handling

  • Handling JSON, HTTP, CSV responses

  • Request data access

  • Permission model and decorators limiting access

 9. Templates:

  • Template Syntax: variables, tags, filters

  • URL handling

  • Template hierarchy, inheritance and reusability

  • Templatetags

  • Static files: images, css, javascript

 10. Forms:

  • Form class: types, defining form fields

  • Displaying forms

  • Form validation

  • Error handling

  • Model-based forms

  • CSRF

 11. Middleware:

  • Request-response processing injection mechanisms

  • Creating custom middleware

 12. i18n, l10n:

  • Date formatting

  • Timezones

  • Text translation (gettext_lazy)

  • Numeric values internationalization

  • JavaScript files internationalization

 13. Authorization and authentication:

  • Django auth system (django.contrib.auth)

  • Logging

  • Sessions mechanism

  • Permission systems, apps, groups, users

  • Limiting access to views

 14. API:

  • Endpoint set-up

  • Handling requests: POST, GET, PUT, PATCH, HEAD, OPTIONS

  • API versioning

  • Django REST API

  • Websockets

  • API documentation generation

  • Django Extensions Graph

  • CSRF and CORS

 15. Custom Model Fields:

  • Creating custom model fields

  • Serialization problems

 16. Django management commands:

  • Custom Python scripts using Django framework

  • Custom Management Commands

 17. Testing:

  • Introduction to django.test module

  • TestCase class and Django specific assertions

  • Test Client

  • Response class

  • Fixtures

  • Django Debug Toolbar

  • CI/CD

 18. Django in production environment:

  • Nginx configuration, SSL certificates, proxy_pass

  • Gunicorn, uWSGI, async WSGI

  • CDN staticfiles serving using AWS S3

  • Docker and Kubernetes deployment

  • Caching mechanism

  • Session caching