Python: Intermediate (level 1)

Polish

 1. Wprowadzenie:

  • Zadania określające poziom grupy

  • Zmiany w najnowszych wydaniach Python

 2. Składnia:

  • Rozwinięcia list, set, dict i wyrażenia generatorowe

  • Generowanie (zip, enumerate, range, map, filter)

  • Unpacking Assignment

 3. Pattern Matching:

  • Wprowadzenie do składni

  • Wzorce: literal, or, wildcard, capture, constant

  • Wzorce: sequence, mapping, class, walrus

  • Guard i subpattern

 4. Print i PPrint:

  • Zaawansowane opcje formatowania - print

  • Formatowanie wyświetlania obiektów - pprint

  • Stringifikacja obiektów (str, repr, format)

 5. Daty i strefy czasowe:

  • Tworzenie obiektów dat, parsowanie i formatowanie - datetime

  • Przesunięcia czasu i dat - timedelta

  • Praca z timestamp - time, datetime

  • Obsługa stref czasowych - zoneinfo

  • Obsługa kalendarza - calendar

 6. Format CSV:

  • Specyfika formatu i najczęstsze problemy

  • Zapis i odczyt danych płaskich, moduł csv

  • Zapis i odczyt danych relacyjnych

  • Moduł csv oraz pandas

 7. Format JSON:

  • Specyfika formatu i najczęstsze problemy

  • Zapis i odczyt prostych danych

  • Enkoder i dekoder dla dat i obiektów złożonych

 8. Format TOML:

  • Specyfika formatu i najczęstsze problemy

  • Odczyt danych

  • Co to jest plik pyproject.toml

 9. Format Pickle:

  • Serializacja i deserializacja obiektów, dat, relacji

  • Zapis do pliku, odczyt z pliku

  • Wersje protokołów i kompatybilność

 10. Wyrażenia regularne:

  • Składnia (identifier, qualifiers, quantifiers, grouping, backreference)

  • Wyrażenia chciwe i leniwe

  • Wyszukiwanie wieloliniowe

  • Grupy nazwane, pozycyjne, niechwytające i komentarze

  • Flagi

  • Korzystanie z wyrażeń regularnych w Python

 11. Bazy danych:

  • DB API i bazy relacyjne na przykładzie SQLite3

  • Tworzenie i zmienianie schema (CREATE TABLE, CREATE INDEX, ALTER, DROP)

  • Tworzenie i zmienianie danych (INSERT, UPDATE, DELETE)

  • Wybór danych (SELECT, podzapytania, kursory, relacje, CTE)

  • Problematyka SQL injection

 12. Projekt praktyczny:

  • Zastosowanie technologii ze szkolenia

  • Dobre praktyki

  • Wykorzystanie debuggera w IDE

English

 1. Unpacking:

  • Unpacking assignment with star

  • Unpacking function parameters with *args, **kwargs

  • Unpacking function arguments using *args, **kwargs

  • Assignment Expression

  • Parameter syntax for defining functions and methods API

 2. Type Annotations:

  • Basic types

  • Sequence

  • Mappings

  • Callables (functions)

  • Classes, objects, methods, attributes

 3. Dates, Times, Time-deltas and Timezones:

  • Datetime object definition, date parsing and formatting - datetime

  • Time shifts - timedelta

  • Working with timestamps

  • Timezone handling - zoneinfo

  • Calendar generation - calendar

 4. Data serialization, dates, objects, nested data structures with relations:

  • CSV format (flat data, relational data)

  • JSON format (simple data structures, dates, objects)

  • Pickle format

 5. Regular Expressions:

  • Syntax (identifiers, qualifiers, quantifiers, groupings, backreference)

  • Lazy and greedy expressions

  • Multiline search

  • Groups: named, positional, non-capturing and comment

  • Using regular expressions in Python

 6. Databases:

  • DB API

  • Relational databases - sqlite3

  • Schema creation, modification and deletion (CREATE, ALTER, DROP)

  • Data creation, modification and deletion (INSERT, UPDATE, DELETE)

  • Data selection (SELECT, subqueries, cursors, relations, indexes)

  • SQL injection

 7. Object-Oriented Programming:

  • Operator overload

  • Enumeration - enum

  • Dataclasses - dataclasses

 8. Quality assurance, logging and debugging:

  • Unit tests, Test Driven Development (TDD) - doctest, unittest

  • Application logging and user warnings - logging, warnings

  • Working with debugger and refactoring tools in IDE

  • Computational complexity and profiling - timeit, cProfile

  • Static code analysis - sonarlint, pylint, pylama, pyflakes

  • Coding standards PEP8, PEP20 and good practices - pycodestyle, pydocstyle

  • Advanced printing and string formatting - print

  • Print formatting and object stringification - pprint, str, repr

 9. Modules and packaging:

  • Virtual environment - venv

  • Package creation - pyproject.toml

  • Dependencies management - requirements.txt

  • pypi.org upload - twine, wheel

  • Package generation - zipapp

  • Executable generation - pyinstaller

  • Alternative compilers and interpreters - pypy

 10. Standard library mathematics:

  • Mathematical functions - math

  • Statistical functions - statistics

  • Pseudo-random concept and functions - random

  • Fractions - fractions

  • Floating point numbers precision problem (IEEE 754) - decimal

  • Complex numbers - complex

 11. Localization and internationalization:

  • Locale

  • i18n

  • l10n

 12. Operating system:

  • Working with paths - pathlib

  • Configuration files parsing - configparser

  • Command line arguments parsing - argparse

  • Running operating system commands - subprocess

  • Temporary files - tempfile

  • Working with operating system, files and directories - os