Python: Advanced

Polish

 1. Wprowadzenie:

  • Zadania określające poziom grupy

  • Zmiany w najnowszych wydaniach Python

 2. Paradygmat funkcyjny:

  • Czyste funkcje (pure functions)

  • Rekurencja

  • Mutowalne i niemutowalne struktury danych

  • Wyrażenia Lambda

  • Funkcje wyższego poziomu i przejrzystość referencyjna

  • Callable, przestrzenie nazewnicze i atrybuty funkcji

  • Funkcyjne wzorce: callback, closure, maybe, some, map-reduce

  • Moduł Functools

 3. Dekoratory:

  • Rodzaje dekoratorów i przykłady zastosowania

  • Dekoratory funkcji, klas, metod

  • Dekoratory funkcje, dekoratory klasy, dekoratory metody

  • Dekoratory z wrapperami funkcyjnymi i klasowymi

  • Dekoratory z argumentami i bez argumentów

  • Dekoratory w bibliotece standardowej

 4. Paradygmat obiektowy:

  • Zasady S.O.L.I.D.

  • Dziedziczenie, kompozycja i klasy domieszkowe (mixin)

  • Kolejność rozwiązywania metod (MRO) i super()

  • Polimorfizm, enkapsulacja, abstrakcja

  • Mapowanie Obiektowo Relacyjne

  • Interfejsy i klasy abstrakcyjne

  • Metody statyczne i klasowe

  • Slots

  • Konstruktor i fabryki obiektów - __new__ vs. __init__

  • Metaklasy

 5. Przeciążanie operatorów:

  • Operatory lewe, prawe i inkrementacji

  • Operatory numeryczne, porównania i binarne

  • Operatory dostępu (akcesory)

 6. Protokoły:

  • Context Manager

  • Iterator

  • Property

  • Refleksja (setattr, getattr, hasattr, delattr)

  • Deskryptory

 7. CI/CD w projektach Python:

  • Zależności dev, cicd, prod (frozen)

  • Statyczna analiza kodu źródłowego - pylint, pylama, sonarlint, pyflakes

  • Standardy programowania PEP8, PEP20 i dobre praktyki - pycodestyle, pydocstyle

  • Wyszukiwanie podatności bezpieczeństwa - bandit

  • Statyczna analiza typów - mypy

 8. Zagadnienia wydajnościowe i optymalizacja:

  • Microbenchmarking: wydajność wbudowanych typów danych - timeit

  • Profiling: wyszukiwanie wąskich gardeł w programie - cProfile

  • Kompilacja kodu Pythona do bibliotek współdzielonych - mypyc

 9. Współbieżność:

  • Modele współbieżności

  • Kolejki

  • Komunikacja międzyprocesowa i międzywątkowa

  • Mechanizmy blokujące

  • Wprowadzenie do programowania wielowątkowego

  • Wprowadzenie do programowania wieloprocesowego

  • Wprowadzenie do programowania asynchronicznego

 10. Projekt praktyczny:

  • Zastosowanie technologii ze szkolenia

  • Dobre praktyki

  • Wykorzystanie debuggera w IDE

  • Techniki refactoringu

  • Praca z legacy code

English

 1. Generators:

  • Built-in generators and generator-like objects

  • Generator expressions

  • Generator functions

  • Introspection

  • Yield and yield-from

  • Itertools module

 2. Functional Paradigm:

  • Lambda expressions

  • Function scopes

  • Pure-functions

  • Recurrence

  • Mutable and immutable data structures

  • Higher order functions and referential transparency

  • Function objects and attributes

  • Callable

  • Closures

  • Functools module

 3. Decorators:

  • Decorator types and use cases

  • Decorating functions, classes and methods

  • Decorator with functional and class wrappers

  • Decorator with arguments

  • Built-in and standard library decorators

 4. Object-Oriented Programming:

  • Mutable and immutable method arguments

  • Static and dynamic attributes

  • Access modifiers

  • Inheritance, composition, and mixin classes

  • Method Resolution Order (MRO) and super()

  • Polymorphism

  • Object-Relational Mapping

  • Interfaces and abstract classes

  • Static and class methods

  • Object identity and equity

  • Slots

  • Object constructor and factories - __new__ vs __init__

  • Metaclasses

 5. Performance and optimization:

  • Optimization, profiling and microbenchmarking

  • Alternative compilers, interpreters and performance modules

  • Computational complexity of built-in types and data structures

 6. Parallelism:

  • Parallelism Models - threading, multiprocessing

  • queues

  • Inter-Process Communication (IPC)

  • Locking mechanisms

  • Introduction to multiprocessing

  • Introduction to multithreading

 7. Concurrency:

  • Introduction to asynchronous programming

  • Event loop and task scheduling

  • Results and exception handling

 8. Good practices and code quality:

  • Working with debugger tools in IDE

  • Legacy code refactoring with IDE functions