Python: Intermediate (level 2)

Polish

 1. Wprowadzenie:

  • Zadania określające poziom grupy

  • Zmiany w najnowszych wydaniach Python

 2. Składnia:

  • Assignment Expression

  • Składnia parametrów do definiowania API

  • Rozpakowywanie parametrów i argumentów (args, kwargs)

  • Tworzenie własnych wyjątków

 3. Generatory:

  • Wbudowane generatory

  • Wyrażenia generatorowe

  • Funkcje generatorowe

  • Introspecja generatorów

  • Yield i Yield-From

  • Moduł Itertools

 4. Type Annotations:

  • Typy podstawowe

  • Sekwencje i mapy

  • Funkcje

  • Obiekty i metody

  • Statyczna weryfikacja kodu

 5. Dataclasses:

  • Definicja i składnia

  • Zagnieżdżone dataklasy

  • Postinit, (nie)mutowalne atrybuty, field

  • Parametry, helpery, dziedziczenie, introspekcja

 6. Enum:

  • Definicja i wykorzystanie

  • StrEnum, IntEnum, auto

 7. Paradygmat obiektowy:

  • Wprowadzenie do UML: diagram klas, diagram sekwencji

  • Wprowadzenie do architektury OOP

  • Argumenty mutowalne i niemutowalne

  • Atrybuty klasowe i instancyjne

  • Modyfikatory dostępu

  • Porównywanie wartości i tożsamości obiektów

 8. Lokalizacja i internacjonalizacja:

  • Locale

  • i18n

  • l10n

 9. Logging i Warnings:

  • Wykorzystanie i poziomy logowania

  • Warnings i oznaczanie jako przestarzałe (deprecation)

  • Podstawowa i plikowa konfiguracja

  • Formattery, handlery

  • Rotowanie logów i optymalizacja

 10. System Operacyjny:

  • Praca ze ścieżkami plikami i katalogami - pathlib

  • Parsowanie plików konfiguracyjnych - configparser, tomllib

  • Parsowanie argumentów linii poleceń - argparse

  • Uruchamianie poleceń w systemie - subprocess

  • Pliki tymczasowe - tempfile

  • Praca z systemem operacyjnym - os, sys, platform

 11. Moduły i paczkowanie:

  • Środowiska wirtualne - venv

  • Tworzenie własnych paczek - pyproject.toml

  • Zarządzanie zależnościami - requirements.txt

  • Upload do pypi.org - build, twine, wheel

  • Generowanie pakietów - zipapp

  • Omówienie generowanie plików wykonywalnych - pyinstaller

  • Omówienie alternatywnych kompilatorów Python - pypy, mypyc

 12. Matematyka w bibliotece standardowej:

  • Problem precyzji float - IEEE-754

  • Liczby pseudolosowe - random

 13. Testy jednostkowe i Test Driven Development (TDD):

  • Unittest

  • Doctest

  • Ćwiczenia TDD w praktyce

  • Praca z debuggerem w IDE

 14. Projekt praktyczny:

  • Zastosowanie technologii ze szkolenia

  • Dobre praktyki

  • Wykorzystanie debuggera w IDE

  • Techniki refactoringu