5.3. Inheritance Simple

5.3.1. Diagram

../../_images/inheritance-usecase-single.png

5.3.2. Code

class Account:
  def __init__(self, firstname, lastname):
    self.firstname = firstname
    self.lastname = lastname


class User(Account):
  pass


class Staff(Account):
  def astuple(self):
    data = vars(self).values()
    return tuple(data)


class Admin(Account):
  def astuple(self):
    data = vars(self).values()
    return tuple(data)

  def asdict(self):
    data = vars(self)
    return dict(data)

5.3.3. Usage

>>> mark = User('Mark', 'Watney')
>>>
>>> mark.astuple()
Traceback (most recent call last):
AttributeError: 'User' object has no attribute 'astuple'
>>>
>>> mark.asdict()
Traceback (most recent call last):
AttributeError: 'User' object has no attribute 'asdict'
>>> rick = Staff('Rick', 'Martinez')
>>>
>>> rick.astuple()
('Rick', 'Martinez')
>>>
>>> rick.asdict()
Traceback (most recent call last):
AttributeError: 'Staff' object has no attribute 'asdict'
>>> melissa = Admin('Melissa', 'Lewis')
>>>
>>> melissa.astuple()
('Melissa', 'Lewis')
>>>
>>> melissa.asdict()
{'firstname': 'Melissa', 'lastname': 'Lewis'}

5.3.4. Assignments

Code 5.73. Solution
"""
* Assignment: OOP InheritancePatterns SingleInheritance
* Type: class assignment
* Complexity: easy
* Lines of code: 2 lines
* Time: 2 min

English:
  1. Create class `Account`
  2. Create class `User` which inherits from `Account`
  3. Create class `Admin` which inherits from `Account`
  4. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Stwórz klasę `Account`
  2. Stwórz klasę `User`, która dziedziczy po `Account`
  3. Stwórz klasę `Admin`, która dziedziczy po `Account`
  4. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from inspect import isclass

  >>> assert isclass(Account)
  >>> assert isclass(User)
  >>> assert isclass(Admin)
  >>> assert issubclass(User, Account)
  >>> assert issubclass(Admin, Account)
  >>> assert not issubclass(User, Admin)
  >>> assert not issubclass(Admin, User)
"""

# Create class `Account`
# type: type[Account]
class Account:
  pass

# Create class `User` which inherits from `Account`
# type: type[Account]
...

# Create class `Admin` which inherits from `Account`
# type: type[Account]
...


Code 5.74. Solution
"""
* Assignment: Inheritance Problems Decompose
* Complexity: easy
* Lines of code: 30 lines
* Time: 8 min

English:
  1. Refactor class `Hero` to use multiple inheritance
  2. Name mixin classes: `HasHealth` and `HasPosition`
  3. Note, that order of inheritance is important
    a. Try to inherit from `HasPosition`, `HasHealth`
    b. Then `HasHealth`, `HasPosition`
    c. What changed and why?
  4. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Zrefaktoruj klasę `Hero` aby użyć wielodziedziczenia
  2. Nazwij klasy domieszkowe: `HasHealth` i `HasPosition`
  3. Zwróć uwagę, że kolejność dziedziczenia ma znaczenie
    a. Spróbuj dziedziczyć po `HasPosition`, `HasHealth`
    b. A później `HasHealth`, `HasPosition`
    c. Co się zmieniło i dlaczego?
  4. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from random import seed; seed(0)
  >>> from inspect import isclass

  >>> assert isclass(Hero)
  >>> assert isclass(HasHealth)
  >>> assert isclass(HasPosition)
  >>> assert issubclass(Hero, HasHealth)
  >>> assert issubclass(Hero, HasPosition)
  >>> assert hasattr(HasHealth, 'health')
  >>> assert hasattr(HasHealth, 'is_alive')
  >>> assert hasattr(HasHealth, 'is_dead')
  >>> assert hasattr(HasPosition, 'position_x')
  >>> assert hasattr(HasPosition, 'position_y')
  >>> assert hasattr(HasPosition, 'position_set')
  >>> assert hasattr(HasPosition, 'position_change')
  >>> assert hasattr(HasPosition, 'position_get')
  >>> assert hasattr(Hero, 'HEALTH_MIN')
  >>> assert hasattr(Hero, 'HEALTH_MAX')
  >>> assert hasattr(Hero, 'health')
  >>> assert hasattr(Hero, 'position_x')
  >>> assert hasattr(Hero, 'position_y')
  >>> assert hasattr(Hero, 'is_alive')
  >>> assert hasattr(Hero, 'is_dead')
  >>> assert hasattr(Hero, 'position_set')
  >>> assert hasattr(Hero, 'position_change')
  >>> assert hasattr(Hero, 'position_get')
  >>> watney = Hero()
  >>> watney.is_alive()
  True
  >>> watney.position_set(x=1, y=2)
  >>> watney.position_change(left=1, up=2)
  >>> watney.position_get()
  (0, 0)
  >>> watney.position_change(right=1, down=2)
  >>> watney.position_get()
  (1, 2)
"""

from dataclasses import dataclass
from random import randint
from typing import ClassVar


@dataclass
class Hero:
  HEALTH_MIN: ClassVar[int] = 10
  HEALTH_MAX: ClassVar[int] = 20
  health: int = 0
  position_x: int = 0
  position_y: int = 0

  def position_set(self, x: int, y: int) -> None:
    self.position_x = x
    self.position_y = y

  def position_change(self, right=0, left=0, down=0, up=0):
    x = self.position_x + right - left
    y = self.position_y + down - up
    self.position_set(x, y)

  def position_get(self) -> tuple:
    return self.position_x, self.position_y

  def __post_init__(self) -> None:
    self.health = randint(self.HEALTH_MIN, self.HEALTH_MAX)

  def is_alive(self) -> bool:
    return self.health > 0

  def is_dead(self) -> bool:
    return self.health <= 0