10.3. Performance CModules

10.3.1. Code

Przykład kodu w C wykorzystującego C modules:

#include <Python.h>

/* Implementation */

static PyObject* say_hello(PyObject* self, PyObject* args) {
  const char* name;

  if (!PyArg_ParseTuple(args, "s", &name))
    return NULL;

  printf("Hello %s!\n", name);
  Py_RETURN_NONE;
}

static PyObject* version(PyObject* self) {
  return Py_BuildValue("s", "Version 1.0");
}


/* Python Binding Definitions */

static PyMethodDef HelloMethods[] = {
   {"say_hello", say_hello, METH_VARARGS, "Greet somebody."},
   {"version", (PyCFunction)version, METH_NOARGS, "returns the version"},
   {NULL, NULL, 0, NULL}
};

static struct PyModuleDef hello = {
  PyModuleDef_HEAD_INIT,
  "hello",            /* name of module */
  "",                   /* module documentation, may be NULL */
  -1,                   /* size of per-interpreter state of the module, or -1 if the module keeps state in global variables. */
  HelloMethods
};

PyMODINIT_FUNC PyInit_hello(void) {
  return PyModule_Create(&hello);
}

10.3.2. Compile

setup.py:

>>> import sys
>>> from distutils.core import setup, Extension
>>>
>>> print('Building for Python 3')
Building for Python 3
>>> module = Extension('hello', sources = ['mylib-cmodules.c'])
>>>
>>> setup(
...   name = 'hello',
...   version='1.0',
...   description = 'Ehlo World!',
...   ext_modules = [module]) 

Execute:

$ python setup.py build
$ cd build/lib*
$ python

Run:

>>> import hello 
>>>
>>>
>>> hello.say_hello('José Jiménez') 
José Jiménez

10.3.3. Assignments

Code 10.18. Solution
"""
* Assignment: C Modules
* Complexity: medium
* Lines of code: 10 lines
* Time: 13 min

English:
  1. Using C Modules print date and time, using function defined in C `<time.h>`
  2. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Wykorzystując C Modules wypisz datę i czas, za pomocą funkcji zdefiniowanej w C `<time.h>`
  2. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  TODO: Doctests
"""