Python AI Basics

Polish

 1. Przegląd wybranych technologi AI wspierających programowanie

  • Generowanie tekstu (m.in. ChatGPT od OpenAI)

  • Generowanie obrazów (m.in. DALL-E od OpenAI)

  • Generowanie muzyki

 2. Technologie AI wspierając programowanie:

  • Porównanie Copilot, Assistant AI i inne

  • Instalacja pluginu i aktywacja konta

  • Zakładanie konta

  • Generowanie klucza API

  • Limity zapytań

  • Poziomy dostępności

  • Koszt licencji

  • Etyka wykorzystywania AI

 3. Przygotowanie środowiska do pracy i wstęp do programowania:

  • Wprowadzenie do języka Python

  • Wprowadzenie do zintegrowanego środowiska deweloperskiego (IDE)

  • Elementy składni języka programowania: zmienne, komentarze, operatory

  • Wprowadzenie do konsoli Python (REPL), składni, wcięć i standardów

 4. Praca z asystentem AI

  • Chat i prompt engineering

  • Objaśnianie kodu

  • Generowanie kodu

  • Refactoring

  • Generowanie testów

  • Generowanie dokumentacji

  • Generowanie commit message

 5. Techniki Code Review i pair programowania z AI

  • Najczęstsze błędy

  • Halucynowanie (w co wierzyć i jak nie dać się oszukać)

  • Układanie odpowiednich zapytań (prompt engineering)

 6. Struktury danych:

  • Numeryczne typy danych (int, float)

  • Logiczne typy danych (bool, None)

  • Łańcuch znaków (str)

  • Sekwencje i zbiory (tuple, list, set)

  • Mapy (dict)

  • Zagnieżdżone struktury danych (list[tuple], list[list], list[dict])

  • Wybieranie, wycinanie elementów, rozpakowywanie

 7. Instrukcje sterujące:

  • Operatory warunkowe, logiczne, przynależności

  • Instrukcje warunkowe (if, else, elif)

  • Wyrażenia warunkowe, algebra Boole'a (and, or, not)

  • Wyjątki: rodzaje, analiza stosu wywołań, podnoszenie wyjątków

  • Pętle (while, for)

  • Pętle po zagnieżdżonych strukturach danych

 8. Pliki:

  • Ścieżki względne i bezwzględne

  • Tryby dostępu i kodowanie znaków

  • Operacje na pliku: odczyt, zapis, dopisywanie

 9. Funkcje:

  • Definiowanie funkcji i zwracanie wartości

  • Parametry: wymagane, opcjonalne

  • Argumenty: pozycyjne, nazwane (keyword)

  • Zakres przestrzeni nazewniczej i dobre praktyki

 10. Programowanie obiektowe:

  • Klasy i instancje

  • Atrybuty i metoda inicjalizacyjna

  • Metody

  • Dziedziczenie

 11. Moduły:

  • Krótkie wprowadzenie do biblioteki standardowej

  • Krótkie wprowadzenie do najczęściej wykorzystywanych modułów dodatkowych

  • Wyszukiwanie i instalacja nowych modułów

 12. Wspólna dyskusja dotycząca Sztucznej Inteligencji

  • Wyzwania etyczne związane z implementacją AI

  • Aspekty prawne wykorzystywania kodu generowanego przez AI

  • Przegląd przypadków zastosowań AI

  • Przyszłość sztucznej inteligencji

  • Kiedy osiągniemy Singularity (AGI)

  • Przyszłość narzędzi deweloperskich wspieranych przez AI

  • Przyszłe języki programowania

  • Sztuczna inteligencja i komputery kwantowe

  • Perspektywy rozwoju zawodowego w obszarze AI

  • Dyskusja na temat "czy AI zastąpi zawód programisty"