4.6. Series Slice

4.6.1. SetUp

>>> import pandas as pd

4.6.2. Numeric Index

>>> s = pd.Series([1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0])
>>> s
0  1.0
1  2.0
2  3.0
3  4.0
4  5.0
dtype: float64
>>> s[:2]
0  1.0
1  2.0
dtype: float64
>>> s[2:]
2  3.0
3  4.0
4  5.0
dtype: float64
>>> s[1:-2]
1  2.0
2  3.0
dtype: float64
>>> s[::2]
0  1.0
2  3.0
4  5.0
dtype: float64
>>> s[1::2]
1  2.0
3  4.0
dtype: float64

4.6.3. String Index

 • Using string index upper and lower bound are inclusive!

 • String indexes has also numeric index underneath

>>> s = pd.Series(
...   data = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0],
...   index = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'])
>>> s
a  1.0
b  2.0
c  3.0
d  4.0
e  5.0
dtype: float64
>>> s['a':'d']
a  1.0
b  2.0
c  3.0
d  4.0
dtype: float64
>>> s['a':'d':2]
a  1.0
c  3.0
dtype: float64
>>> s['a':'d':'b']
Traceback (most recent call last):
TypeError: '>=' not supported between instances of 'str' and 'int'
>>> s['d':'a']
Series([], dtype: float64)
>>> s[:2]
a  1.0
b  2.0
dtype: float64
>>> s[2:]
c  3.0
d  4.0
e  5.0
dtype: float64
>>> s[1:-2]
b  2.0
c  3.0
dtype: float64
>>> s[::2]
a  1.0
c  3.0
e  5.0
dtype: float64
>>> s[1::2]
b  2.0
d  4.0
dtype: float64
>>> s = pd.Series(
...   data = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0],
...   index = ['aaa', 'bbb', 'ccc', 'ddd', 'eee'])
>>>
>>> s
aaa  1.0
bbb  2.0
ccc  3.0
ddd  4.0
eee  5.0
dtype: float64
>>>
>>> s['a':'b']
aaa  1.0
dtype: float64
>>>
>>> s['a':'c']
aaa  1.0
bbb  2.0
dtype: float64

4.6.4. Date Index

>>> s = pd.Series(
...   data = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0],
...   index = pd.date_range('1999-12-30', periods=5))
>>>
>>> s
1999-12-30  1.0
1999-12-31  2.0
2000-01-01  3.0
2000-01-02  4.0
2000-01-03  5.0
Freq: D, dtype: float64
>>> s['2000-01-02':'2000-01-04']
2000-01-02  4.0
2000-01-03  5.0
Freq: D, dtype: float64
>>> s['1999-12-30':'2000-01-04':2]
1999-12-30  1.0
2000-01-01  3.0
2000-01-03  5.0
Freq: 2D, dtype: float64
>>> s['1999-12-30':'2000-01-04':-1]
Series([], Freq: -1D, dtype: float64)
>>> s['2000-01-04':'1999-12-30':-1]
2000-01-03  5.0
2000-01-02  4.0
2000-01-01  3.0
1999-12-31  2.0
1999-12-30  1.0
Freq: -1D, dtype: float64
>>> s[:'1999']
1999-12-30  1.0
1999-12-31  2.0
Freq: D, dtype: float64
>>> s['2000':]
2000-01-01  3.0
2000-01-02  4.0
2000-01-03  5.0
Freq: D, dtype: float64
>>> s[:'1999-12']
1999-12-30  1.0
1999-12-31  2.0
Freq: D, dtype: float64
>>> s['2000-01':]
2000-01-01  3.0
2000-01-02  4.0
2000-01-03  5.0
Freq: D, dtype: float64
>>> s[:'2000-01-02']
1999-12-30  1.0
1999-12-31  2.0
2000-01-01  3.0
2000-01-02  4.0
Freq: D, dtype: float64
>>> s['2000-01-02':]
2000-01-02  4.0
2000-01-03  5.0
Freq: D, dtype: float64
>>> s['1999-12':'1999-12']
1999-12-30  1.0
1999-12-31  2.0
Freq: D, dtype: float64
>>> s['2000-01':'2000-01-05']
2000-01-01  3.0
2000-01-02  4.0
2000-01-03  5.0
Freq: D, dtype: float64
>>> s[:'2000-01-05':2]
1999-12-30  1.0
2000-01-01  3.0
2000-01-03  5.0
Freq: 2D, dtype: float64
>>> s[:'2000-01-03':-1]
2000-01-03  5.0
Freq: -1D, dtype: float64

Despite DatetimeIndex, this series also has RangeIndex underneath, which you can slice.

>>> s[1:3]
1999-12-31  2.0
2000-01-01  3.0
Freq: D, dtype: float64
>>>
>>> s[:3]
1999-12-30  1.0
1999-12-31  2.0
2000-01-01  3.0
Freq: D, dtype: float64
>>>
>>> s[:3:2]
1999-12-30  1.0
2000-01-01  3.0
Freq: 2D, dtype: float64
>>>
>>> s[::-1]
2000-01-03  5.0
2000-01-02  4.0
2000-01-01  3.0
1999-12-31  2.0
1999-12-30  1.0
Freq: -1D, dtype: float64

4.6.5. Assignments

Code 4.80. Solution
"""
* Assignment: Series Slice Datetime
* Complexity: easy
* Lines of code: 5 lines
* Time: 3 min

English:
  1. Set random seed to zero
  2. Create `s: pd.Series` with 100 random numbers from standard distribution
  3. Series Index are following dates since 2000
  4. Define `result: pd.Series` with values for dates between 2000-02-14 and end of February 2000
  5. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Ustaw ziarno losowości na zero
  2. Stwórz `s: pd.Series` z 100 losowymi liczbami z rozkładu normalnego
  3. Indeksem w serii mają być kolejne dni od 2000 roku
  4. Zdefiniuj `result: pd.Series` z wartościami pomiędzy datami od 2000-02-14 do końca lutego 2000
  5. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hints:
  * `np.random.randn()`

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> pd.set_option('display.width', 500)
  >>> pd.set_option('display.max_columns', 10)
  >>> pd.set_option('display.max_rows', 10)

  >>> assert result is not Ellipsis, \
  'Assign result to variable: `result`'
  >>> assert type(result) is pd.Series, \
  'Variable `result` has invalid type, should be `pd.Series`'

  >>> result # doctest: +NORMALIZE_WHITESPACE
  2000-02-14  -0.509652
  2000-02-15  -0.438074
  2000-02-16  -1.252795
  2000-02-17  0.777490
  2000-02-18  -1.613898
          ...
  2000-02-25  0.428332
  2000-02-26  0.066517
  2000-02-27  0.302472
  2000-02-28  -0.634322
  2000-02-29  -0.362741
  Freq: D, Length: 16, dtype: float64
"""

import pandas as pd
import numpy as np
np.random.seed(0)

NUMBER = 100

# type: pd.Series
result = ...

Code 4.81. Solution
"""
* Assignment: Slicing Slice Str
* Complexity: easy
* Lines of code: 10 lines
* Time: 8 min

English:
  1. Create `pd.Series` with 26 random integers in range `[10, 100)`
  2. Name indexes like letters from ASCII alphabet (`ASCII_LOWERCASE: str`)
  3. Find middle letter of alphabet
  4. Slice from series 3 elements up and down from middle
  5. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Stwórz `pd.Series` z 26 losowymi liczbami całkowitymi z przedziału `<10; 100)`
  2. Nazwij indeksy jak kolejne litery alfabetu ASCII (`ASCII_LOWERCASE: str`)
  3. Znajdź środkową literę alfabetu
  4. Wytnij z serii po 3 elementy w górę i w dół od wyszukanego środka
  5. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hints:
  * `np.random.randint(..., ..., size=...)`

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> assert result is not Ellipsis, \
  'Assign result to variable: `result`'
  >>> assert type(result) is pd.Series, \
  'Variable `result` has invalid type, should be `pd.Series`'

  >>> result
  j  97
  k  80
  l  98
  m  98
  n  22
  o  68
  p  75
  dtype: int64
"""

from statistics import median_low
import pandas as pd
import numpy as np
np.random.seed(0)


ASCII_LOWERCASE = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'

# type: pd.Series
result = ...