8.1. Builtin Functions

8.1.1. Power - pow()

 • pow() - Raise number to the power of exponential (the same as **)

>>> pow(2, 4)
16
>>>
>>> pow(16, 1/2)
4.0

Builtin function pow() raises number to the n-th power. Note, that arithmetic operator ** also raises number to the power:

>>> pow(10, 2)
100
>>>
>>> pow(2, -1)
0.5
>>> pow(1.337, 3)
2.389979753
>>>
>>> pow(4, 0.5)
2.0
>>>
>>> pow(2, 0.5)
1.4142135623730951

Builtin function pow() can be used to calculate roots of a number:

>>> pow(4, 1/2)
2.0
>>>
>>> pow(2, 1/2)
1.4142135623730951
>>>
>>> pow(27, 1/3)
3.0
>>> pow(4, -1/2)
0.5
>>>
>>> pow(2, -1/2)
0.7071067811865476
>>>
>>> pow(27, -1/3)
0.33333333333333337
>>> pow(-2, -1)
-0.5
>>>
>>> pow(-4, -1)
-0.25

Builtin function pow() can return complex numbers. Note that Python has special complex() numeric type.

>>> pow(-2, -1/2)
(4.329780281177467e-17-0.7071067811865476j)
>>>
>>> pow(-2, 1/2)
(8.659560562354934e-17+1.4142135623730951j)
>>>
>>> pow(-4, -1/2)
(3.061616997868383e-17-0.5j)
>>>
>>> pow(-4, 1/2)
(1.2246467991473532e-16+2j)

8.1.2. abs() - Absolute value

 • abs() - Absolute value

>>> abs(1)
1
>>>
>>> abs(-1)
1
>>> abs(1.2)
1.2
>>>
>>> abs(-1.2)
1.2
>>> abs(+0)
0
>>> abs(-0)
0

8.1.3. range()

 • Tworzy iterator, który zwraca liczby w sekwencji.

for liczba in range(0, 5):
  print(liczba)
# 0
# 1
# 2
# 3
# 4

for liczba in range(0, 5, 2):
  print(liczba)
# 0
# 2
# 4
numbers_generator = range(0, 5)

print(numbers_generator)
# range(0, 5)
numbers_generator = range(0, 5)
numbers = list(numbers_generator)

print(numbers)
# [0, 1, 2, 3, 4]

8.1.4. type()

type(1)         # <class 'int'>
type(1.2)        # <class 'float'>
type('hello')      # <class 'str'>

type(True)       # <class 'bool'>
type(False)       # <class 'bool'>
type(None)       # <class 'NoneType'>

type([1, 2])      # <class 'list'>
type((1, 2))      # <class 'tuple'>
type({1, 2})      # <class 'set'>
type({1: 2})      # <class 'dict'>
type(1) == int     # True
type(1.2) == float   # True

type(True) == bool   # True
type(False) == bool   # True

type(True) == int    # False
type(False) == int   # False

type(None) == int    # False
type(None) == bool   # False
type(None) == None   # False

8.1.5. isinstance()

 • Sprawdza czy dany obiekt jest instancją danej klasy

 • Jeżeli jest więcej niż jeden typ to musi być tuple a nie list lub set

isinstance(10, int)       # True
isinstance(10, float)      # False
isinstance(10, (int, float))  # True
isinstance(True, float)     # False
isinstance(True, int)      # True
isinstance(True, bool)     # True

isinstance(False, float)    # False
isinstance(False, int)     # True
isinstance(False, bool)     # True

isinstance(None, int)      # False
isinstance(None, bool)     # False
isinstance(None, float)     # False

8.1.6. issubclass()

8.1.7. any()

DATA = [1, 2, 'three', 4]

if any(isinstance(x, str) for x in DATA):
  print(True)
else:
  print(False)

# True

8.1.8. all()

DATA = [1, 2, 'three', 4]

if all(isinstance(x, int) for x in DATA):
  print(True)
else:
  print(False)

# False

8.1.9. sum()

sum(x for x in range(0, 100))
# 4950

8.1.10. len()

DATA = [1, 2, 3]

len(DATA)
# 3

8.1.11. slice()

 • slice() arguments must be int (positive, negative or zero)

 • start (inclusive), default: 0

 • stop (exclusive), default: len(...)

 • step, default: 1

data = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h']
get = slice(1)

data[get]
# ['a']
data = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h']
get = slice(2, 7)

data[get]
# ['c', 'd', 'e', 'f', 'g']
data = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h']
get = slice(2, 7, 2)

data[get]
# ['c', 'e', 'g']
data = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

get = slice(1)
data[get]
# [0]

get = slice(2, 7)
data[get]
# [2, 3, 4, 5, 6]

get = slice(2, 7, 2)
data[get]
# [2, 4, 6]
text = 'We choose to go to the Moon!'
get = slice(23, 28)

text[get]
# 'Moon!'

8.1.12. bin()

 • Konwertuje liczbę na binarną

 • Nie stosuje kodu uzupełnień do dwóch

0b101111  # 47
bin(3)   # '0b11'
bin(-3)   # '-0b11'

8.1.13. hex()

 • Konwertuje liczbę na heksadecymalną

 • Konwersja kolorów w HTML

 • Shellcode

hex(99) # '0x63'

8.1.14. oct()

 • Konwertuje liczbę na oktalną

 • Przydatne do uprawnień w systemie operacyjnym

oct(33261) # '0o100755'

8.1.15. ord()

Zwraca kod ASCII jedno-znakowego stringa.

ord('a') # 97

8.1.16. chr()

Z pozycji w tablicy ASCII konwertuje kod na znak Unicode.

chr(97) # 'a'

8.1.17. eval()

eval('name="José Jiménez"; print(name)')
# José Jiménez

8.1.18. Other builtin functions

Table 8.16. Most used Built-in functions

Name

Description

abs()

Return the absolute value of the argument.

all()

Return True if bool(x) is True for all values x in the iterable.

any()

Return True if bool(x) is True for any x in the iterable.

ascii()

Return an ASCII-only representation of an object.

bin()

Return the binary representation of an integer.

bool()

bool(x) -> bool

bytearray()

bytearray(iterable_of_ints) -> bytearray

bytes()

bytes(iterable_of_ints) -> bytes

callable()

Return whether the object is callable (i.e., some kind of function).

chr()

Return a Unicode string of one character with ordinal i; 0 <= i <= 0x10ffff.

classmethod()

classmethod(function) -> method

compile()

Compile source into a code object that can be executed by exec() or eval().

complex()

Create a complex number from a real part and an optional imaginary part.

delattr()

Deletes the named attribute from the given object.

dict()

dict() -> new empty dictionary

dir()

dir([object]) -> list of strings

divmod()

Return the tuple (x//y, x%y). Invariant: div*y + mod == x.

enumerate()

Return an enumerate object.

eval()

Evaluate the given source in the context of globals and locals.

exec()

Execute the given source in the context of globals and locals.

filter()

filter(function or None, iterable) --> filter object

float()

Convert a string or number to a floating point number, if possible.

format()

Return value.__format__(format_spec)

frozenset()

frozenset() -> empty frozenset object

getattr()

getattr(object, name[, default]) -> value

globals()

Return the dictionary containing the current scope's global variables.

hasattr()

Return whether the object has an attribute with the given name.

hash()

Return the hash value for the given object.

help()

Define the builtin 'help'.

hex()

Return the hexadecimal representation of an integer.

id()

Return the identity of an object.

input()

Read a string from standard input. The trailing newline is stripped.

int()

int([x]) -> integer

isinstance()

Return whether an object is an instance of a class or of a subclass thereof.

issubclass()

Return whether 'cls' is a derived from another class or is the same class.

iter()

iter(iterable) -> iterator

len()

Return the number of items in a container.

list()

Built-in mutable sequence.

locals()

Return a dictionary containing the current scope's local variables.

map()

map(func, *iterables) --> map object

max()

max(iterable, *[, default=obj, key=func]) -> value

memoryview()

Create a new memoryview object which references the given object.

min()

min(iterable, *[, default=obj, key=func]) -> value

next()

next(iterator[, default])

object()

The most base type

oct()

Return the octal representation of an integer.

open()

Open file and return a stream. Raise OSError upon failure.

ord()

Return the Unicode code point for a one-character string.

pow()

Equivalent to x**y (with two arguments) or x**y % z (with three arguments)

print()

print(value, ..., sep=' ', end='n', file=sys.stdout, flush=False)

property()

Property attribute.

range()

range(stop) -> range object

repr()

Return the canonical string representation of the object.

reversed()

Return a reverse iterator over the values of the given sequence.

round()

Round a number to a given precision in decimal digits.

set()

set() -> new empty set object

setattr()

Sets the named attribute on the given object to the specified value.

slice()

slice(stop)

sorted()

Return a new list containing all items from the iterable in ascending order.

staticmethod()

staticmethod(function) -> method

str()

str(object='') -> str

sum()

Return the sum of a 'start' value (default: 0) plus an iterable of numbers

super()

super() -> same as super(__class__, <first argument>)

tuple()

Built-in immutable sequence.

type()

type(object_or_name, bases, dict)

vars()

vars([object]) -> dictionary

zip()

zip(iter1 [,iter2 [...]]) --> zip object

8.1.19. Assignments

Code 8.51. Solution
"""
* Assignment: Builtin Function Average
* Complexity: easy
* Lines of code: 12 lines
* Time: 13 min

English:
  1. Separate header and rows
  2. Define dict `result: dict[str, list]`, keys are column names from header
  3. For each row, add values to proper lists in `result`
  4. Define function `mean()`, calculating mean for arbitrary number of arguments
  5. Return `None` if any argument to the function is not `float` or `int`
  6. To calculate mean use built-in functions
  7. Iterating over `result` print column name and calculated average
  8. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Odseparuj nagłówek od wierszy danych
  2. Zdefiniuj słownik `result: dict[str, list]`, klucze to nazwy kolumn z nagłówka
  3. Dla każdego wiersza, dodawaj wartości do odpowiednich list w `result`
  4. Zdefiniuj funkcję `mean()`, liczącą średnią dla dowolnej ilości argumentów
  5. Zwróć `None` jeżeli którykolwiek z argumentów do funkcji nie jest `float` lub `int`
  6. Do wyliczenia średniej wykorzystaj wbudowane funkcje
  7. Iterując po `result` wypisz nazwę kolumny oraz wyliczoną średnią
  8. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> result # doctest: +NORMALIZE_WHITESPACE
  {'sepal_length': 5.666666666666667,
   'sepal_width': 3.0500000000000003,
   'petal_length': 3.6666666666666665,
   'petal_width': 1.1500000000000001,
   'species': None}
"""

DATA = [
  ('sepal_length', 'sepal_width', 'petal_length', 'petal_width', 'species'),
  (5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 'virginica'),
  (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (5.7, 2.8, 4.1, 1.3, 'versicolor'),
  (6.3, 2.9, 5.6, 1.8, 'virginica'),
  (6.4, 3.2, 4.5, 1.5, 'versicolor'),
  (4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 'setosa'),]

result = {}