2.4. ReST and Sphinx documentation

2.4.1. reStructuredText vs. Markdown

2.4.2. Format reStructuredText

2.4.3. Po co?

2.4.4. Paragrafy

 • newline

2.4.5. Nagłówki

2.4.6. Odnośniki

 • Wewnątrz dokumentu

 • numref

 • na zewnątrz dokumentu

2.4.7. Obrazki i media

 • figure (scale, name, align, podpisy pod obrazkami)

2.4.8. Specjalne wstawki

 • .. todo::

2.4.9. Listingi kodu

 • Osadzone

 • Z plików zewnętrznych

2.4.10. TODO

2.4.11. Listy

 • listy nieuporządkowane

 • listy numerowane

 • jednopoziomowe i zagnieżdżone

 • listy mieszane

2.4.12. Tabele

 • Table

 • List Table

 • CSV Table

2.4.13. Cytowanie

 • cite

 • bibtex

2.4.14. Sphinx

2.4.15. Zależności

 • requirements.txt

  # Minimalne wymaganie
  sphinx==7.3.*
  
  # Theme Read the Docs
  sphinx_rtd_theme
  
  # System cytowania i parsowanie bibtex
  sphinxcontrib-bibtex
  
  # Jeżeli chcemy generować slajdy RevealJS
  sphinxjp.themes.revealjs
  

2.4.16. Config

 • Wersja na podstawie hasha git

2.4.17. Dobre praktyki

 • podział na rozdziały

 • rozkład katalogów

 • listingi kodu

 • zdjęcia

 • dane w tabelkach CSV

 • konwencja nazewnicza plików

 • konwencja nazewnicza figure, csv-table, literalinclude

2.4.18. Generowanie dokumentacji

 • Table of Contents

2.4.19. toctree

2.4.20. Automatyczne odpalanie doctestów do listingów kodu

2.4.21. Osadzanie LaTeX

2.4.22. Budowanie

 • make html

 • make singlehtml

 • make pdf

 • generowanie Word (docx) -> pandoc

2.4.23. Read the docs

2.4.24. Assignments

Code 2.26. Solution
"""
* Assignment: DevOps Documentation Sphinx
* Complexity: easy
* Lines of code: 30 lines
* Time: 13 min

English:
  1. Using `sphinx-quickstart` create documentation.
  2. Change theme to `sphinx_rtd_theme`
  3. Title document "Python Training"
  4. Create header level 1 "Images and text" and embed image as figure, with text description, image should be half size and centered, named
  5. Create header level 1 "Lorem Ipsum" and paste lorem ipsum text to documentation.
  6. In lorem ipsum text insert numref to image
  7. Create header level 1 and place Iris table based on Iris Dataset
  8. Create header level 1 "Code listings" and embed two your scripts from previous assignments:
    a. address book as `literalinclude` in header level 2 "Address Book"
    b. simple script as `code-block` in header level 2 "Other examples"
    c. which approach is better?
  9. Lorem ipsum text mark as Cicero quote using bibtext
  10. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Za pomocą `sphinx-quickstart` stwórz dokumentację.
  2. Zmień theme na `sphinx_rtd_theme`
  3. Dokument zatytułuj "Szkolenie z Pythona"
  4. Stwórz nagłówek pierwszego poziomu "Obrazki i teksty" i w nim osadź obrazek jako figure, wraz tekstem opisującym, obrazek ma być połowy wielkości i wycentrowany, nazwany
  5. Stwórz nagłówek pierwszego poziomu "Lorem Ipsum" i wklej tekst lorem ipsum do dokumentacji.
  6. W tekście lorem ipsum wstaw numref do obrazka
  7. Stwórz nagłówek pierwszego poziomu i zamieść tabelę Irysów na podstawie danych Iris Dataset
  8. Stwórz nagłówek pierwszego poziomu "Listingi kodu" i osadź dwa swoje skrypty z poprzednich zadań:
    a. książka adresowa jako `literalinclude` w nagłówku drugiego poziomu "Książka Adresowa"
    b. prosty skrypt jako `code-block` w nagłówku drugiego poziomu "Pozostałe przykłady"
    c. które podejście jest lepsze?
  9. Tekst lorem ipsum oznacz jako cytowanie cycerona wykorzystując bibtext
  10. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść
"""

DATA = 'https://python3.info/_static/iris.csv'