7.6. Excel Sensors

 • Working with Excel (file, spreadsheet)

 • Selecting data

 • Binary classification

7.6.1. Todo

 1. zaczytać dane z Excel (plik, arkusz)

 2. Wybrać odpowiednie dane (Luminance)

 3. Wykres aktywności ludzi tego dnia

Zwróć uwagę, że niektóre urządzenia elektroniczne emitują światło (zegarki, monitory, sprzęt laboratoryjny) jednak nie jest oznaka tego, że zespół jest aktywny. Aktywność jest wtedy, gdy oświetlenie jest powyżej jakiegoś poziomu (threshold). Poziom ten musimy określić na podstawie obserwacji danych.

Ten poziom oświetlenia poniżej wartości progowej w inżynierii nazywany jest szumem tła (background noise), są to zakłócenia w danych. Dane najczęściej nazywamy sygnałem.

7.6.2. Code

import numpy as np
import pandas as pd
from matplotlib import pyplot as plt

pd.set_option('display.width', 200)
pd.set_option('display.max_columns', 15)
pd.set_option('display.max_rows', 100)
pd.set_option('display.min_rows', 10)
pd.set_option('display.max_seq_items', 100)

data: pd.DataFrame
fig: plt.Figure
axes: plt.Axes

#%%

DATA = 'https://python3.info/_static/sensors-optima.xlsx'
LUX = 1
LIGHT_NOISE_THRESHOLD = 20*LUX

# Locations
# - Sleeping Quarters upper
# - Kitchen Lab Table
# - Kitchen behind glovebox
# - Lab middle room
# - Bathroom
# - Gym lower
# - Sleeping Quarters lower


#%% Import and clean data
def mission_day(df):
  mission_start = df.index.min()
  mission_end = df.index.max()
  mission_days = pd.date_range(mission_start, mission_end, freq='D', normalize=True).date
  to_replace = {date:i for i, date in enumerate(mission_days)}
  return df['date'].replace(to_replace)

def was_active(df, noise_threshold=LIGHT_NOISE_THRESHOLD):
  return df['value'] > noise_threshold


df = (
  pd.read_excel(
    io=DATA,
    sheet_name='Luminance',
    header=1,
    parse_dates=['datetime'],
    usecols=['datetime', 'device', 'location', 'value', 'type'],
    index_col='datetime')
  .assign(
    date = lambda df: df.index.date,
    time = lambda df: df.index.round(freq='s').time,
    day = lambda df: mission_day(df),
    hour = lambda df: df.index.hour,
    activity = lambda df: was_active(df).astype('int'))
  .convert_dtypes()
)

#%% Inspect dataframe
df.info(memory_usage='deep')

#%% Inspect data
df['value'].describe()

# Pokaż, jakie wartości występują najczęściej
# Widać, że większość pomiarów znajduje się poniżej 7 luxów
# Mogą to być np. zapalone diody monitorów, ekrany urządzeń itp.
# To jest tzw. próg szumu
# poniżej to szum - np. świecąca w tle dioda monitora
# powyżej to sygnał - zapalone światło
df['value'].hist(bins=20)
plt.show() # doctest: +SKIP


#%% Illuminance
data = (
  df
  .loc[:, 'value']
  .resample('H')
  .mean()
  .round()
  .astype('int16'))

ax = data.plot(
  kind='line',
  title='Changes in illuminance during analog mission',
  xlabel='Mission Day',
  ylabel='Illuminance [lux]',
  figsize=(8,8))

ax.set_xticklabels(range(0,7), minor=True)
ax.set_xmargin(0)
plt.show() # doctest: +SKIP


#%% Activity
# np.sign()
# - zwraca -1, jeżeli wartość jest mniejsza niż 0
# - zwraca 0, jeżeli wartość jest równa 0
# - zwraca 1, jeżeli wartość jest mniejsza niż 0
data = (
  df
  .loc[:, ['day', 'hour', 'activity']]
  .groupby(['day', 'hour'])
  .mean()
  .apply(np.sign)
  .astype('int'))

fig, axes = plt.subplots(
  nrows=8,
  ncols=1,
  figsize=(10,20),
  sharex='all',
  sharey='all',
  constrained_layout=True)

for day, dane in data.groupby(level=0):
  dane.droplevel('day').plot(
      ax=axes[day],
      kind='line',
      title=f'Day {day}',
      legend=None,
      yticks=[0,1],
      xticks=range(0,25),
      ylabel=None)

for ax in axes.flatten():
  ax.set_xmargin(0)
  ax.set_yticklabels(['sleep', 'awake'])
  ax.set_xticklabels([f'{hour:02}:00' for hour in range(0,25)])
  ax.xaxis.set_tick_params(labelbottom=True)
  ax.yaxis.set_tick_params(labelleft=True)
  ax.set_xlabel(None)
  ax.set_ylabel(None)
  plt.setp(ax.get_xticklabels(), rotation=90, ha='right', rotation_mode='anchor')

fig.tight_layout(pad=5.0)
fig.suptitle('Changes in activity during analog mission', fontsize=20)
fig.supxlabel('Time of a day [UTC]', fontsize=16)
fig.supylabel('Activity [sleep/awake]', fontsize=16)
fig.subplots_adjust(top=0.925, bottom=0.075)

plt.setp(ax.get_xticklabels(), rotation=90, ha='right', rotation_mode='anchor')
plt.show() # doctest: +SKIP


#%% Actinogram
data = (
  df
  .loc[:, ['day', 'hour', 'value']]
  .groupby(['day', 'hour'])
  .mean()
  .round()
  .astype('int16')
  .reset_index()
  .pivot(index='day', columns='hour', values='value')
)

rows = [f'Day {day}' for day in range(data.index.size)]
columns = [f'{hour:02}:00' for hour in data.columns]
values = data.values

fig, ax = plt.subplots(figsize=(15,5))
im = ax.imshow(values)

ax.set_yticks(np.arange(len(rows)), labels=rows)
ax.set_xticks(np.arange(len(columns)), labels=columns)
ax.set_title('Actinogram')
ax.set_xlabel('Time of a day [UTC]')
ax.set_ylabel('Mission day')

plt.setp(ax.get_xticklabels(), rotation=90, ha='right', rotation_mode='anchor')

fig.colorbar(im, ax=ax, shrink=0.85, label='Luminescence [lux]')
fig.tight_layout()
plt.show() # doctest: +SKIP

7.6.3. Plots

../../_images/excel-sensors-actinogram.png
../../_images/excel-sensors-activity.png
../../_images/excel-sensors-illuminance.png