3.1. scikit-learn

3.1.1. Loading Sample Datasets

Code 3.99. Loading Sample Datasets
# doctest: +SKIP_FILE

from sklearn import datasets
from sklearn.model_selection import train_test_split


dataset = datasets.load_iris()
# dataset = datasets.load_breast_cancer()
# dataset = datasets.load_diabetes()
# dataset = datasets.load_boston()
# dataset = datasets.load_wine()

features = dataset.data
labels = dataset.target

data = train_test_split(features, labels, test_size=0.25, random_state=0)
features_train = data[0]
features_test = data[1]
labels_train = data[2]
labels_test = data[3]


# This is the most frequent form
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(features, labels, test_size=0.25, random_state=0)

3.1.2. Fit and Predict

Code 3.100. Fit and Predict
# doctest: +SKIP_FILE

from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier


features = [
  (5.1, 3.5, 1.4, 0.2), # setosa
  (7.0, 3.2, 4.7, 1.4), # versicolor
  (6.3, 3.3, 6.0, 2.5), # virginica
  (4.9, 3.0, 1.4, 0.2), # setosa
  (4.7, 3.2, 1.3, 0.2), # setosa
  (6.4, 3.2, 4.5, 1.5), # versicolor
  (7.1, 3.0, 5.9, 2.1), # virginica
  (6.9, 3.1, 4.9, 1.5), # versicolor
  (5.8, 2.7, 5.1, 1.9), # virginica
]

labels = [
  'setosa',
  'versicolor',
  'virginica',
  'setosa',
  'setosa',
  'versicolor',
  'virginica',
  'versicolor',
  'virginica'
]


model = DecisionTreeClassifier()
model.fit(features, labels)

to_predict = [
  (5.6, 2.3, 4.1, 2.9)
]

result = model.predict(to_predict)
print(result)
# ['virginica']

3.1.3. Classifier

Code 3.101. Classifier
# doctest: +SKIP_FILE

from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn import metrics, datasets


dataset = datasets.load_iris()
features = dataset.data
labels = dataset.target

data = train_test_split(features, labels, test_size=0.25, random_state=0)

features_train = data[0]
features_test = data[1]
labels_train = data[2]
labels_test = data[3]


model = KNeighborsClassifier(n_neighbors=5)
model.fit(features_train, labels_train)
labels_predicted = model.predict(features_test)

accuracy = metrics.accuracy_score(labels_test, labels_predicted)
print(accuracy)
# 0.9736842105263158

3.1.4. Feature Selection

from sklearn.feature_selection import VarianceThreshold

features = [
  [0, 0, 1],
  [0, 1, 0],
  [1, 0, 0],
  [0, 1, 1],
  [0, 1, 0],
  [0, 1, 1]
]

# Remove all features below 80% change variance in the samples
sel = VarianceThreshold(threshold=(0.8 * (1 - 0.8)))

sel.fit_transform(features)
# array([[0, 1],
#    [1, 0],
#    [0, 0],
#    [1, 1],
#    [1, 0],
#    [1, 1]])
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.feature_selection import SelectKBest
from sklearn.feature_selection import chi2

iris = load_iris()
features = iris.data
labels = iris.target

features.shape
# (150, 4)

best_features = SelectKBest(chi2, k=2).fit_transform(features, labels)
# array([[1.4, 0.2],
#    [1.4, 0.2],
#    ...
#    [5.4, 2.3],
#    [5.1, 1.8]])

best_features.shape
# (150, 2)

3.1.5. Evaluation

3.1.6. Score

Code 3.102. Score
# doctest: +SKIP_FILE

from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn import datasets
from sklearn.model_selection import train_test_split


dataset = datasets.load_iris()
features = dataset.data
labels = dataset.target

data = train_test_split(features, labels, test_size=0.25, random_state=0)

features_train = data[0]
features_test = data[1]
labels_train = data[2]
labels_test = data[3]

model = KNeighborsClassifier()
model.fit(features_train, labels_train)
model.predict(features_test)

score = model.score(features_test, labels_test)
accuracy = score * 100 # in percent

print(f'Accuracy is {accuracy:.2f}%')
# Accuracy is 97.37%

3.1.7. Cross Validation

Code 3.103. Cross Validation
# doctest: +SKIP_FILE

from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn import datasets
from sklearn.model_selection import train_test_split


dataset = datasets.load_iris()
features = dataset.data
labels = dataset.target

data = train_test_split(features, labels, test_size=0.25, random_state=0)

features_train = data[0]
features_test = data[1]
labels_train = data[2]
labels_test = data[3]

model = KNeighborsClassifier()
scores = cross_val_score(model, features_train, labels_train, cv=5)
accuracy = scores.mean() * 100 # percent
stdev = scores.std() * 100   # percent

print(f'Accuracy is {accuracy:.2f}% (+/- {stdev:.2f}%)')
# Accuracy is 95.49% (+/- 4.98%)

3.1.8. Label Encoder

Code 3.104. Label Encoder
# doctest: +SKIP_FILE

from sklearn import preprocessing


features = [
  (5.1, 3.5, 1.4, 0.2), # setosa
  (7.0, 3.2, 4.7, 1.4), # versicolor
  (6.3, 3.3, 6.0, 2.5), # virginica
  (4.9, 3.0, 1.4, 0.2), # setosa
  (4.7, 3.2, 1.3, 0.2), # setosa
  (6.4, 3.2, 4.5, 1.5), # versicolor
  (7.1, 3.0, 5.9, 2.1), # virginica
  (6.9, 3.1, 4.9, 1.5), # versicolor
  (5.8, 2.7, 5.1, 1.9), # virginica
]

labels_names = [
  'setosa',
  'versicolor',
  'virginica',
  'setosa',
  'setosa',
  'versicolor',
  'virginica',
  'versicolor',
  'virginica'
]

label_encoder = preprocessing.LabelEncoder()
labels = label_encoder.fit_transform(labels_names)
# array([0, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 1, 2])

list(label_encoder.classes_)
# ['setosa', 'versicolor', 'virginica']

# 0: setosa
# 1: versicolor
# 2: virginica

list(label_encoder.inverse_transform([2, 2, 1]))
# ['virginica', 'virginica', 'setosa']

3.1.9. Writing Own Classifier

3.1.10. Random Classifier

import random


class RandomNeighborClassifier:
  def fit(self, features, labels):
    self.features_train = features
    self.labels_train = labels

  def predict(self, features_test):
    predictions = []

    for row in features_test:
      label = random.choice(self.labels_train)
      predictions.append(label)

    return predictions

Accuracy for Iris dataset: 0.346666666667

3.1.11. Zadania praktyczne

3.1.12. Nearest Neighbor Classifier

 • Assignment: Nearest Neighbor Classifier

 • Complexity: medium

 • Lines of code: 15 lines

 • Time: 21 min

English:

...

Polish:
 1. Napisz klasyfikator najbliższego sąsiada

 2. Podziel dane treningowe i testowe pół-na-pół

 3. Dla zbioru Iris ma osiągać accuracy na poziomie powyżej 90%

 4. Klasa NearestNeighborClassifier powinna mieć interfejs zgodny z scikit-learn:

  1. .fit() - do uczenia funkcji

  2. .predict() - do predykcji

 5. Do porównania użyj accuracy = metrics.accuracy_score(labels_test, labels_predicted)

 6. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hints:
 • Dla każdego feature sprawdzasz jaka jest najmniejsza odległość

 • Wybierasz najmniejszą odległość ze wszystkich

 • Do obliczania odległości skorzystaj z algorytmu Euklidesa.

 • from scipy.spatial.distance import euclidean as euclidean_distance

 • from sklearn import metrics
  from scipy.spatial.distance import euclidean as euclidean_distance
  from sklearn.model_selection import train_test_split
  from sklearn import datasets
  
  
  class NearestNeighborClassifier:
    def fit(self, features, labels):
      raise NotImplementedError
  
    def predict(self, features_test):
      raise NotImplementedError
  
  dataset = datasets.load_iris()
  features = dataset.data
  labels = dataset.target
  
  data = train_test_split(features, labels, test_size=0.25, random_state=0)
  
  features_train = data[0]
  features_test = data[1]
  labels_train = data[2]
  labels_test = data[3]
  
  model = NearestNeighborClassifier()
  model.fit(features_train, labels_train)
  predictions = model.predict(features_test)
  accuracy = metrics.accuracy_score(labels_test, predictions)
  
  print(accuracy)
  

3.1.13. Sklearn Classifier Compare

 • Assignment: Sklearn Classifier Compare

 • Complexity: medium

 • Lines of code: 15 lines

 • Time: 21 min

English:
TODO: English Translation

Run doctests - all must succeed

Polish:
 1. Pobierz dane Brest Cancer Dataset (datasets.load_breast_cancer())

 2. Podziel zestaw na dane testowe (15%) i dane treningowe (85%) i ustaw random_state=0

 3. Dla danych przeprowadź analizę wykorzystując różne modele danych

 4. Wyświetl nazwę, dokładność oraz odchylenie standardowe modelu

 5. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Nearest Neighbors | Accuracy: 71.18% (+/- 3.78%)
    Linear SVM | Accuracy: 76.04% (+/- 2.79%)
     RBF SVM | Accuracy: 64.24% (+/- 0.22%)
 Gaussian Process | Accuracy: 68.58% (+/- 3.07%)
  Decision Tree | Accuracy: 68.24% (+/- 4.53%)
  Random Forest | Accuracy: 73.96% (+/- 3.28%)
    Neural Net | Accuracy: 65.28% (+/- 2.75%)
     AdaBoost | Accuracy: 72.57% (+/- 4.16%)
   Naive Bayes | Accuracy: 73.62% (+/- 2.89%)
       QDA | Accuracy: 73.97% (+/- 4.42%)
Hints:
classifiers = [
  {'name': "Nearest Neighbors", 'model': KNeighborsClassifier()},
  {'name': "Linear SVM",    'model': SVC(kernel="linear")},
  {'name': "RBF SVM",      'model': SVC(kernel="rbf")},
  {'name': "Gaussian Process", 'model': GaussianProcessClassifier()},
  {'name': "Decision Tree",   'model': DecisionTreeClassifier()},
  {'name': "Random Forest",   'model': RandomForestClassifier()},
  {'name': "Neural Net",    'model': MLPClassifier(max_iter=1500)},
  {'name': "AdaBoost",     'model': AdaBoostClassifier()},
  {'name': "Naive Bayes",    'model': GaussianNB()},
  {'name': "QDA",        'model': QuadraticDiscriminantAnalysis()},
]
Extra task:
 • Zrównoleglij uruchamianie predykcji za pomocą modułu threading oraz architektury opartej na workerach.

 • Wyświetl posortowaną malejąco listę wg. dokładności