1.1. Dragon Agenda

1.1.1. Sprint 1

 • 09:00 - 09:10 - Setup, git commit and push

 • 09:10 - 09:15 - Assignment requirements

 • 09:15 - 09:25 - Students write code then git commit and push

 • 09:25 - 09:40 - Code review of 3 selected participants

 • 09:40 - 10:00 - Trainer demonstrates solution

 • 10:00 - 10:10 - Coffee Break

1.1.2. Sprint 2

 • 10:10 - 10:15 - Assignment requirements

 • 10:15 - 10:50 - Students write code then git commit and push

 • 10:50 - 11:05 - Code review of 3 selected participants

 • 11:05 - 11:50 - Trainer demonstrates solution

 • 11:50 - 12:00 - Coffee Break

1.1.3. Sprint 3

 • 12:00 - 12:05 - Assignment requirements, setup

 • 12:05 - 12:40 - Students write code then git commit and push

 • 12:40 - 13:00 - Code review of 3 selected participants

 • 13:00 - 13:45 - Trainer demonstrates solution

 • 13:30 - 14:15 - Lunch Break

1.1.4. Sprint 4

 • 15:30 - 15:35 - Assignment requirements

 • 15:35 - 16:00 - Students write code then git commit and push

 • 16:00 - 16:15 - Code review of 3 selected participants

 • 16:15 - 16:45 - Trainer demonstrates refactoring

 • 16:45 - 17:00 - Closing remarks and survey

1.1.5. English

The task is a simulation of the software development process. The Dragon motive is just a narration for demonstration of the object-oriented programming paradigm and good programming practices. We will not write a game and we will not discuss game-dev specifics! However we will mention a few issues related to the specificity of the games (e.g. that the dragon breathes fire, etc.), but besides that the whole discussion will apply to any type of IT projects and software engineering problems in virtually each business domain.

You - programmer, Trainer - Product Owner. In this task, you will play the role of a software engineer (programmer), and the Trainer will act as a Product Owner with little technical knowledge. Ten years ago, he was a programmer, and now he spends most of his time in a spreadsheet and in meetings. Remember that the Product Owner's technical background influences the way he writes acceptance criteria. His software engineering career may cause requirements to include not only feature specifications but also suggestions on how to solve problems or implement them. You have to filter this out from the content of the task. Unfortunately, this is a very common scenario in the IT industry.

A task is a specification of business requirements. It is not a technical documentation. The assignment describes "what should be", not "how to do it". Mind that, because it's an important difference!

The method of implementation is up to you. You can add additional fields, methods, functions, variables, constants, classes, objects, unittest or doctest, type annotation - whatever you want, but don't use modules outside the standard library. The exceptions are test frameworks (pytest, hypothesis, etc).

The solution must meet the acceptance criteria. Remember that this is version 1.0 so do not add additional unspecified functionalities (e.g. additional characters, game board boundary checks, etc.). For this reason, you don't have to hold on the order of points and sub-points in the assignment. You can also solve problems in the different way from what's written. You have full freedom.

Product Owner will not advise you on architectural decisions. He won't tell you if it's better to do it in a certain way, or what will be the impact on future if you apply certain solution. You have to make decisions and bear their consequences, i.e. easy possibility to introduce changes in future versions. You need to find a balance between fast implementation functionality, ease of understanding and maintaining the code, and no blocking yourself from making changes in the future. Remember about TDD, YAGNI, DRY, KISS, SOLID, emerging architecture and over-engineering.

Do not search for solutions or the content of the next parts. If you look ahead, you will spoil your fun and learning. This assignment has incredible educational potential. Don't destroy it.

Good luck, have fun!

PS. There are no errors in the assignment (tested on more than 300 trainings)

Non-functional requirements:

 1. Commit and push your current state of repository

 2. In your directory create an empty directory dragon

 3. In dragon directory create an empty file README.rst

 4. Add file to the version control system (should be automatic)

 5. Commit with message: "Dragon: NAME", where NAME is your first name

 6. Push changes to the repository

 7. Write a solution to the assignment in dragon directory

 8. Upon completing add all files in dragon to repository

 9. Commit and push changes to the central repository (Github)

1.1.6. Polish

Zadanie jest symulacją procesu wytwarzania oprogramowania. Motyw Smoka z zadania jest tylko narracją do demonstracji obiektowego paradygmatu programowania i dobrych praktyk programistycznych. Nie piszemy gry i nie będziemy omawiali specyfiki game-dev! Siłą rzeczy poruszymy kilka kwestii z związanych ze specyfiką gier (np. to że smok zieje ogniem itp), ale całość dyskusji znajdzie zastosowanie do dowolnego rodzaju projektów informatycznych i problemów inżynierii oprogramowania w każdej domenie biznesowej.

Ty - programista, Prowadzący - Product Owner. Przy tym zadaniu wcielisz się w rolę inżyniera oprogramowania (programisty), a Prowadzący będzie zachowywał się jak Product Owner z niewielką wiedzą techniczną - 10 lat temu był programistą, a teraz większość czasu spędza w arkuszu kalkulacyjnym i na spotkaniach. Pamiętaj, że doświadczenie Product Ownera rzutuje na sposób w jaki pisze kryteria akceptacyjne. Jego kariera programisty może powodować, że w specyfikacji wymagań pojawią się kwestie techniczne i sugestie jak dany problem rozwiązać. Musisz to odfiltrować z treści zadania. Niestety to bardzo częsty scenariusz w branży IT.

Zadanie jest specyfikacją wymagań biznesowych. Nie jest to dokumentacja techniczna. Zadanie opisuje "co ma być", a nie "jak to robić". Zwróć na to uwagę, bo to ważna różnica!

Sposób implementacji jest dowolny. Możesz wprowadzać dodatkowe pola, metody, funkcje, zmienne, stałe, klasy, obiekty, unittest lub doctest, type annotation - co tylko chcesz, ale nie korzystaj z modułów spoza biblioteki standardowej. Wyjątkiem są frameworki do testów (pytest, hypothesis, itp).

Rozwiązanie musi spełniać kryteria akceptacyjne. Pamiętaj, że jest to wersja 1.0 więc nie wprowadzaj dodatkowych niezamówionych funkcjonalności (np. dodatkowych postaci, sprawdzania wychodzenia poza planszę itp.). Z tego powodu nie musisz trzymać się kolejności punktów i podpunktów w zadaniu, a także rozwiązać problemy inaczej niż jest napisane. Masz pełną dowolność.

Product Owner nie doradzi Ci w sprawie decyzji architektonicznych. Nie podpowie Ci czy lepiej będzie zrobić to w jakiś konkretny sposób, albo czy jak zastosujesz to pewne rozwiązanie to jaki będzie wpływ na przyszłość. Zadanie polega na tym, że to Ty musisz podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje, tj. łatwa możliwość wprowadzania zmian w przyszłych wersjach. Musisz znaleźć balans, między wdrożeniem szybkim funkcjonalności, łatwością zrozumienia i utrzymywania kodu i nie zablokowaniem sobie drogi na wprowadzanie zmian w przyszłości. Pamiętaj o TDD, YAGNI, DRY, KISS, SOLID, emerging architecture i over-engineering.

Nie przeglądaj rozwiązań ani treści kolejnych części zadania. Jeżeli zaglądniesz w przód, to zepsujesz sobie zabawę i naukę. To zadanie ma niesamowity potencjał edukacyjny. Nie niszcz go.

Powodzenia i miłej zabawy!

PS. W zadaniu nie ma błędów (testowane na ponad 300 szkoleniach)

Wymagania niefunkcjonalne:

 1. Zapisz (commit) i wypchnij (push) aktualny stan repozytorium

 2. W swoim katalogu stwórz pusty katalog dragon

 3. W katalogu dragon stwórz pusty plik README.rst

 4. Dodaj plik README.rst do systemu kontroli wersji

 5. Zapisz (commit) zmiany jako "Dragon: NAME", gdzie NAME to Twoje imię

 6. Wypchnij (push) zmiany do repozytorium

 7. Zapisz kod do rozwiązania zadania w katalogu dragon

 8. Po zakończeniu dodaj wszystkie pliki z dragon do repozytorium

 9. Zapisz i wypchnij zmiany do centralnego repozytorium (Github)