3.12. Model Use Case

3.12.1. Use Case - 0x01

 • Contact

import datetime

from django.db import models
from django.utils.translation import gettext_lazy as _


class Contact(models.Model):
  STATUS_BEST_FRIEND = 'best-friend'
  STATUS_FRIEND = 'friend'
  STATUS_ACQUAINTANCE = 'acquaintance'
  STATUS_OTHER = 'other'
  STATUS_CHOICES = [
    (STATUS_BEST_FRIEND, _('Best Friend')),
    (STATUS_FRIEND, _('Friend')),
    (STATUS_ACQUAINTANCE, _('Acquaintance')),
    (STATUS_OTHER, _('Other'))]

  GENDER_MALE = 'male'
  GENDER_FEMALE = 'female'
  GENDER_OTHER = None
  GENDER_CHOICES = [
    (GENDER_MALE, _('Male')),
    (GENDER_FEMALE, _('Female')),
    (GENDER_OTHER, _('Undisclosed'))]

  created = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
  modified = models.DateTimeField(auto_now=True)
  reporter = models.ForeignKey(verbose_name=_('Reporter'), to='auth.User', on_delete=models.CASCADE, null=True, default=None)
  is_deleted = models.BooleanField(verbose_name=_('Is deleted?'), default=False)

  firstname = models.CharField(verbose_name=_('First Name'), max_length=30)
  lastname = models.CharField(verbose_name=_('Last Name'), max_length=30, db_index=True)
  date_of_birth = models.DateField(verbose_name=_('Date of birth'), null=True, blank=True, default=None)
  email = models.EmailField(verbose_name=_('Email'), null=True, blank=True, default=None)
  bio = models.TextField(verbose_name=_('Bio'), null=True, blank=True, default=None)
  image = models.ImageField(verbose_name=_('Image'), null=True, blank=True, default=None)
  status = models.CharField(verbose_name=_('Status'), max_length=30, choices=STATUS_CHOICES, null=True, blank=True, default=None)
  gender = models.CharField(verbose_name=_('Gender'), max_length=30, choices=GENDER_CHOICES, null=True, blank=True, default=None)
  friends = models.ManyToManyField(verbose_name=_('Friends'), to='contact.Contact', blank=True, default=None)

  def __str__(self):
    return f'{self.firstname} {self.lastname}'

  def get_age(self):
    if not self.date_of_birth:
      return None

    today = datetime.date.today()
    return today.year - self.date_of_birth.year


  def save(self, *args, **kwargs):
    # is called at Model.save()
    return super().save(*args, **kwargs)

  class Meta:
    verbose_name = _('Contact')
    verbose_name_plural = _('Contacts')
    unique_together = ['firstname', 'lastname']

3.12.2. Assignments

Code 3.92. Solution
"""
* Assignment: Django Models FlowerShop
* Complexity: medium
* Lines of code: 50 lines
* Time: 21 min

English:
  1. Create project `flowershop`
  2. Create app `flower`
  3. Create model `Iris` with fields:
    a. sepal_length
    b. sepal_width
    c. petal_length
    d. petal_width
    e. species (with choices: setosa, virginica, versicolor)
    f. image
  4. Generate admin panel
  5. Add search by species
  6. Add filter by species

Polish:
  1. Stwórz projekt `flowershop`
  2. Stwórz apkę `flower`
  3. Stwórz model `Iris` z polami:
    a. sepal_length
    b. sepal_width
    c. petal_length
    d. petal_width
    e. species (z choices: setosa, virginica, versicolor)
    f. image
  4. Wygeneruj panel administracyjny
  5. Dodaj wyszukiwarkę po gatunku
  6. Dodaj filtrowanie po nazwie gatunku
"""


../../_images/iris-setosa.jpg

Figure 3.35. Iris Setosa [1]

../../_images/iris-versicolor.jpg

Figure 3.36. Iris Versicolor [2]

../../_images/iris-virginica.jpg

Figure 3.37. Iris Virginica [3]

Code 3.93. Solution
"""
* Assignment: Django Models AddressBook
* Complexity: medium
* Lines of code: 50 lines
* Time: 21 min

English:
  TODO: English Translation
  X. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Stwórz projekt `addressbook`
  2. Stwórz apkę `contact`
  3. Stwórz model `Address` z polami:
    a. Typ (do wyboru typ: domowy, praca, komórka)
    b. Ulica
    c. Numer bloku
    d. Numer mieszkania
    e. Kod pocztowy
    f. Miasto
    g. Region
    h. Kraj
  4. Stwórz model `Person` z polami:
    a. Imię
    b. Nazwisko
    c. Data Urodzenia
    d. Zdjęcie
    e. Telefon (do wyboru typ: domowy, praca, komórka)
    f. Email (do wyboru typ: domowy, praca, komórka)
    g. Adres
  5. Osoba może mieć wiele adresów, telefonów i e-maili
  6. Wygeneruj panel administracyjny
  7. Można wypisać kontakty i na głównym ekranie widoczne są podstawowe pola osoby
  8. Dodaj wyszukiwarkę po nazwisku
  9. Dodaj filtrowanie po dacie urodzenia
  10. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść
"""


Code 3.94. Solution
"""
* Assignment: Django Models Company
* Complexity: medium
* Lines of code: 50 lines
* Time: 21 min

English:
  1. Create project `company`
  2. Create app `employee`
  3. Create model `Department` with fields:
    a. name
    b.

Polish:
  1. Stwórz projekt `company`
  2. Stwórz apkę `employees`
  3. Stwórz model `Department` z polami:
    a. name
    b. salary
  4. Stwórz model `Employee` z polami:
    a. Imię
    b. Nazwisko
    c. Data Urodzenia
    d. Zdjęcie
    e. Telefon (do wyboru typ: domowy, praca, komórka)
    f. Email (do wyboru typ: domowy, praca, komórka)
    h. status (active, former)
  5. Employee może mieć wiele adresów, telefonów i e-maili
  6. Wygeneruj panel administracyjny
  7. Dodaj wyszukiwarkę po nazwisku
  8. Dodaj filtrowanie po dacie urodzenia
"""


Code 3.95. Solution
"""
* Assignment: Database Model Shop
* Complexity: medium
* Lines of code: 100 lines
* Time: 55 min

English:
  0. Create project `shop` and apps: `customer`, `product`, `order`
  1. In `customer` app, create model `Customer`:
    a. firstname
    b. lastname
    c. born
    d. gender
    e. tax_number
    f. email
    g. phone (including country code)
  2. In `customer` app, create model `Address` with fields:
    a. type - billing or shipping
    b. street - street, house number, apartment
    c. city
    d. postcode
    e. region
    f. country
  3. In `product` app, create model `Product` with fields:
    a. ean13 - EAN-13 Barcode
    b. name - Product name
    c. price - Net price (without tax)
  4. In `order` app, Create model `Orders` with fields:
    a. customer
    b. products
  5. Import data from: `CUSTOMERS`, `ADDRESSES`, `PRODUCTS`, `ORDERS`
  6. Functional requirements:
    a. Customer has only one email address and one phone number
    b. Customer has only one shipping address and one billing address
    c. Address without street, or postcode are possible
    d. Customer can buy many products
    e. Product might not be sold
  7. Non-functional requirements:
    a. You may use any Python standard library module
    b. You can use Django with migrations
    c. Do not install any additional packages
  8. Display data which answer the following questions:
    a. Number of orders and fullname (joined firstname and lastname)
      of a customer who did the most purchases
    b. Total amount, firstname and lastname
      of a customer who summarily paid the most
    c. Total amount of purchases done by women all together
    d. Number of orders and name of a product
      which was purchased the most often
    e. Amount and country name, from which people did the most purchases
    f. Amount and country name, from which people paid the most

Polish:
  0. Stwórz projekt `shop` i apki: `customer`, `product`, `order`
  1. W apce `customer` stwórz model `Customer` z polami:
    a. firstname - imię
    b. lastname - nazwisko
    c. born - data urodzenia
    d. gender - płeć
    e. tax_number - NIP
    f. email - adres email
    g. phone - telefon z numerem kierunkowym kraju
  2. W apce `customer` stwórz model `Address` z polami:
    a. type - rodzaj adresu: rozliczeniowy, dostawy
    b. street - ulica, numer domu, numer mieszkania
    c. city - miasto
    d. postcode - kod pocztowy
    e. region - województwo lub stan
    f. country - kraj
  3. W apce `product` stwórz model `Product`:
    a. ean13 - Kod kreskowy EAN-13
    b. name - Nazwa produktu
    c. price - Cena netto
  4. W apce `order` stwórz model `Orders`:
    a. customer - Klient
    b. products - Produkty
  5. Zaimportuj dane z: `CUSTOMERS`, `ADDRESSES`, `PRODUCTS`, `ORDERS`
  6. Wymagania funkcjonalne:
    a. Klient ma tylko jeden email i jeden telefon
    b. Klient może mieć jeden adres rozliczeniowy i jeden do wysyłki
    c. Adres może nie mieć ulicy lub kodu pocztowego
    d. Klient może zakupić wiele produktów
    e. Produkt mógł nie zostać sprzedany
  7. Wymagania niefunkcjonalne:
    a. Możesz użyć dowolnego modułu z biblioteki standardowej
    b. Możesz użyć Django
    c. Nie instaluj ani nie używaj dodatkowych pakietów
  8. Wyświetl dane odpowiadające na pytania:
    a. Liczbę zamówień i pełną nazwę (połączone imię i nazwisko osoby),
      która dokonała najwięcej zakupów?
    b. Kwotę łączną, imię i nazwisko osoby,
      która sumarycznie zapłaciła najwięcej?
    c. Kwota, za jaką łącznie dokonały zamówień wszystkie kobiety?
    d. Liczbę zamówień i nazwę produktu, który był najczęściej kupowany?
    e. Kwota i nazwa kraju, którego obywatele dokonali najwięcej zakupów?
    f. Kwota i nazwa kraju, którego obywatele dokonali zakupów za
      największą kwotę?

  Tests:
    # doctest: +SKIP_FILE
    >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
    >>> from decimal import Decimal

    >>> assert result_a is not Ellipsis, \
    'Assign your result to variable `result_a`'
    >>> assert result_b is not Ellipsis, \
    'Assign your result to variable `result_b`'
    >>> assert result_c is not Ellipsis, \
    'Assign your result to variable `result_c`'
    >>> assert result_d is not Ellipsis, \
    'Assign your result to variable `result_d`'
    >>> assert result_e is not Ellipsis, \
    'Assign your result to variable `result_e`'
    >>> assert result_f is not Ellipsis, \
    'Assign your result to variable `result_f`'

    >>> assert result_a == {'orders': 11, 'name': 'Beth Johanssen'}
    >>> assert result_b == {'firstname': 'Beth', 'lastname': 'Johanssen',
    ...           'total': Decimal('9427.79000000000')}
    >>> assert result_c == {'total': Decimal('10645.6800000000')}
    >>> assert result_d == {'product_name': 'Romeo', 'orders': 6}
    >>> assert result_e == {'country': 'USA', 'count': 29}
    >>> assert result_f == {'country': 'USA',
    ...           'total': Decimal('21324.2300000000')}
"""
from django.db.models import Count, Sum, Value, F
from django.db.models.functions import Concat


CUSTOMERS = [
  {'firstname': 'Mark', 'lastname': 'Watney', 'born': '1994-10-12',
   'gender': 'male', 'tax_number': '94101212345',
   'email': 'mwatney@nasa.gov', 'phone': '+1 (234) 555-0000'},
  {'firstname': 'Melissa', 'lastname': 'Lewis', 'born': '1995-07-15',
   'gender': 'female', 'tax_number': '95071512345',
   'email': 'mlewis@nasa.gov', 'phone': '+1 (234) 555-0001'},
  {'firstname': 'Rick', 'lastname': 'Martinez', 'born': '1996-01-21',
   'gender': 'male', 'tax_number': '96012112345',
   'email': 'rmartinez@nasa.gov', 'phone': '+1 (234) 555-0010'},
  {'firstname': 'Alex', 'lastname': 'Vogel', 'born': '1994-11-15',
   'gender': 'male', 'tax_number': '94111512345',
   'email': 'avogel@esa.int', 'phone': '+49 (234) 555-0011'},
  {'firstname': 'Beth', 'lastname': 'Johanssen', 'born': '2006-05-09',
   'gender': 'female', 'tax_number': '06250912345',
   'email': 'bjohanssen@nasa.gov', 'phone': '+1 (234) 555-0100'},
  {'firstname': 'Chris', 'lastname': 'Beck', 'born': '1999-08-02',
   'gender': 'male', 'tax_number': '99080212345',
   'email': 'cbeck@nasa.gov', 'phone': '+1 (234) 555-0101'},
]

ADDRESSES = [
  {'customer': 'mwatney@nasa.gov', 'type': 'billing',
   'street': '2101 E NASA Pkwy', 'city': 'Houston', 'postcode': '77058',
   'region': 'Texas', 'country': 'USA'},
  {'customer': 'mwatney@nasa.gov', 'type': 'shipping', 'street': '',
   'city': 'Kennedy Space Center', 'postcode': '32899', 'region': 'Florida',
   'country': 'USA'},
  {'customer': 'mlewis@nasa.gov', 'type': 'shipping',
   'street': 'Kamienica Pod św. Janem Kapistranem', 'city': 'Kraków',
   'postcode': '31008', 'region': 'Małopolskie', 'country': 'Poland'},
  {'customer': 'rmartinez@nasa.gov', 'type': 'billing', 'street': '',
   'city': 'Звёздный городо́к', 'postcode': '141160',
   'region': 'Московская область', 'country': 'Россия'},
  {'customer': 'rmartinez@nasa.gov', 'type': 'shipping', 'street': '',
   'city': 'Космодро́м Байкону́р', 'postcode': '',
   'region': 'Кызылординская область', 'country': 'Қазақстан'},
  {'customer': 'avogel@esa.int', 'type': 'shipping',
   'street': 'Linder Hoehe', 'city': 'Cologne', 'postcode': '51147',
   'region': 'North Rhine-Westphalia', 'country': 'Germany'},
  {'customer': 'bjohanssen@nasa.gov', 'type': 'shipping',
   'street': '2825 E Ave P', 'city': 'Palmdale', 'postcode': '93550',
   'region': 'California', 'country': 'USA'},
  {'customer': 'cbeck@nasa.gov', 'type': 'shipping',
   'street': '4800 Oak Grove Dr', 'city': 'Pasadena', 'postcode': '91109',
   'region': 'California', 'country': 'USA'},
]

PRODUCTS = [
  {'ean13': '5039271113244', 'name': 'Alfa', 'price': '123.00'},
  {'ean13': '5202038482222', 'name': 'Bravo', 'price': '312.22'},
  {'ean13': '5308443764554', 'name': 'Charlie', 'price': '812.00'},
  {'ean13': '5439667086587', 'name': 'Delta', 'price': '332.18'},
  {'ean13': '5527865721147', 'name': 'Echo', 'price': '114.00'},
  {'ean13': '5535686226512', 'name': 'Foxtrot', 'price': '99.12'},
  {'ean13': '5721668602638', 'name': 'Golf', 'price': '123.00'},
  {'ean13': '5776136485596', 'name': 'Hotel', 'price': '444.40'},
  {'ean13': '5863969679442', 'name': 'India', 'price': '674.21'},
  {'ean13': '5908105406923', 'name': 'Juliet', 'price': '324.00'},
  {'ean13': '5957751061635', 'name': 'Kilo', 'price': '932.20'},
  {'ean13': '6190780033092', 'name': 'Lima', 'price': '128.00'},
  {'ean13': '6512625994397', 'name': 'Mike', 'price': '91.00'},
  {'ean13': '6518235371269', 'name': 'November', 'price': '12.00'},
  {'ean13': '6565923118590', 'name': 'Oscar', 'price': '43.10'},
  {'ean13': '6650630136545', 'name': 'Papa', 'price': '112.00'},
  {'ean13': '6692669560199', 'name': 'Quebec', 'price': '997.10'},
  {'ean13': '6711341590108', 'name': 'Romeo', 'price': '1337.00'},
  {'ean13': '6816011714454', 'name': 'Sierra', 'price': '998.10'},
  {'ean13': '7050114819954', 'name': 'Tango', 'price': '123.00'},
  {'ean13': '7251625012784', 'name': 'Uniform', 'price': '564.99'},
  {'ean13': '7251925199277', 'name': 'Victor', 'price': '990.50'},
  {'ean13': '7283004100423', 'name': 'Whisky', 'price': '881.89'},
  {'ean13': '7309682004683', 'name': 'X-Ray', 'price': '123.63'},
  {'ean13': '7324670042560', 'name': 'Zulu', 'price': '311.00'},
]

ORDERS = [
  {'customer': 'mwatney@nasa.gov', 'product': 'Sierra'},
  {'customer': 'mwatney@nasa.gov', 'product': 'Victor'},
  {'customer': 'bjohanssen@nasa.gov', 'product': 'Delta'},
  {'customer': 'mlewis@nasa.gov', 'product': 'November'},
  {'customer': 'rmartinez@nasa.gov', 'product': 'Mike'},
  {'customer': 'mwatney@nasa.gov', 'product': 'Bravo'},
  {'customer': 'mwatney@nasa.gov', 'product': 'Kilo'},
  {'customer': 'avogel@esa.int', 'product': 'Victor'},
  {'customer': 'bjohanssen@nasa.gov', 'product': 'Romeo'},
  {'customer': 'bjohanssen@nasa.gov', 'product': 'Whisky'},
  {'customer': 'cbeck@nasa.gov', 'product': 'Zulu'},
  {'customer': 'mwatney@nasa.gov', 'product': 'Romeo'},
  {'customer': 'avogel@esa.int', 'product': 'Romeo'},
  {'customer': 'bjohanssen@nasa.gov', 'product': 'Victor'},
  {'customer': 'bjohanssen@nasa.gov', 'product': 'Whisky'},
  {'customer': 'mlewis@nasa.gov', 'product': 'Whisky'},
  {'customer': 'rmartinez@nasa.gov', 'product': 'Mike'},
  {'customer': 'mwatney@nasa.gov', 'product': 'November'},
  {'customer': 'mwatney@nasa.gov', 'product': 'Kilo'},
  {'customer': 'avogel@esa.int', 'product': 'Bravo'},
  {'customer': 'bjohanssen@nasa.gov', 'product': 'X-Ray'},
  {'customer': 'avogel@esa.int', 'product': 'Romeo'},
  {'customer': 'bjohanssen@nasa.gov', 'product': 'Victor'},
  {'customer': 'bjohanssen@nasa.gov', 'product': 'India'},
  {'customer': 'mlewis@nasa.gov', 'product': 'Juliet'},
  {'customer': 'rmartinez@nasa.gov', 'product': 'Foxtrot'},
  {'customer': 'avogel@esa.int', 'product': 'Victor'},
  {'customer': 'bjohanssen@nasa.gov', 'product': 'Romeo'},
  {'customer': 'bjohanssen@nasa.gov', 'product': 'Whisky'},
  {'customer': 'cbeck@nasa.gov', 'product': 'Zulu'},
  {'customer': 'mwatney@nasa.gov', 'product': 'Alfa'},
  {'customer': 'avogel@esa.int', 'product': 'Romeo'},
  {'customer': 'bjohanssen@nasa.gov', 'product': 'Quebec'},
]


import os
import django

os.environ['DJANGO_SETTINGS_MODULE'] = 'shop.settings'
django.setup()

from customer.models import *
from orders.models import *
from product.models import *


# Clean environment before inserting data
Product.objects.all().delete()
Customer.objects.all().delete()
Address.objects.all().delete()
Order.objects.all().delete()


# Number of orders and fullname (joined firstname and lastname)
# of a customer who did the most purchases
# expected: {'orders': 11, 'name': 'Beth Johanssen'}
# type: dict[str, str|int]
result_a = ...

# Total amount, firstname and lastname
# of a customer who paid the most
# expected: {'firstname': 'Beth', 'lastname': 'Johanssen',
#      'total': Decimal('9427.79000000000')}
# type: dict[str, str|Decimal]
result_b = ...

# Total amount of purchases done by women all together
# expected: {'total': Decimal('10645.6800000000')}
# type: dict[str, str|Decimal]
result_c = ...

# Number of orders and name of a product which was purchased the most often
# type: dict[str, str|int]
# expected: {'product_name': 'Romeo', 'orders': 6}
result_d = ...

# Amount and country name, from which people did the most purchases
# type: dict[str, str|int]
# expected: {'country': 'USA', 'count': 29}
result_e = ...

# Amount and country name, from which people paid the most
# type: dict[str, str|Decimal]
# expected: {'country': 'USA', 'total': Decimal('21324.2300000000')}
result_f = ...


3.12.3. References