12.4. Generator Inspect

12.4.1. SetUp

>>> from inspect import isgenerator

12.4.2. Is Generator

>>> a = [x for x in range(0,5)]
>>> b = (x for x in range(0,5))
>>>
>>> isgenerator(a)
False
>>>
>>> isgenerator(b)
True
>>> data = range(0, 10)
>>>
>>> isgenerator(data)
False

12.4.3. Introspection

>>> data = (x for x in range(0,10))
>>>
>>>
>>> next(data)
0
>>>
>>> data.gi_code 
<code object <genexpr> at 0x..., file "<...>", line 1>
>>>
>>> data.gi_running
False
>>>
>>> data.gi_frame 
<frame at 0x..., file '<...>', line 1, code <genexpr>>
>>>
>>> data.gi_frame.f_locals 
{'.0': <range_iterator object at 0x...>, 'x': 0}
>>>
>>> data.gi_frame.f_code 
<code object <genexpr> at 0x...0, file "<...>", line 1>
>>>
>>> data.gi_frame.f_lineno
1
>>>
>>> data.gi_frame.f_lasti
14
>>>
>>> data.gi_yieldfrom

12.4.4. Memory Footprint

 • sys.getsizeof(obj) returns the size of an obj in bytes

 • sys.getsizeof(obj) calls obj.__sizeof__() method

 • sys.getsizeof(obj) adds an additional garbage collector overhead if the obj is managed by the garbage collector

>>> from sys import getsizeof
 • 200 bytes for generator in Python 3.11

 • 104 bytes for generator in Python 3.10

 • 112 bytes for generator in Python 3.9

 • 112 bytes for generator in Python 3.8

 • 120 bytes for generator in Python 3.7

>>> gen1 = (x for x in range(0,1))
>>> gen10 = (x for x in range(0,10))
>>> gen100 = (x for x in range(0,100))
>>> gen1000 = (x for x in range(0,1000))
>>>
>>> getsizeof(gen1)
200
>>>
>>> getsizeof(gen10)
200
>>>
>>> getsizeof(gen100)
200
>>>
>>> getsizeof(gen1000)
200
>>> com1 = [x for x in range(0,1)]
>>> com10 = [x for x in range(0,10)]
>>> com100 = [x for x in range(0,100)]
>>> com1000 = [x for x in range(0,1000)]
>>>
>>>
>>> getsizeof(com1)
88
>>>
>>> getsizeof(com10)
184
>>>
>>> getsizeof(com100)
920
>>>
>>> getsizeof(com1000)
8856
../../_images/generator-function-performance.png

Figure 12.11. Source: https://www.askpython.com/python/python-yield-examples

12.4.5. Assignments

Code 12.16. Solution
"""
* Assignment: Generator Function Iris
* Complexity: easy
* Lines of code: 8 lines
* Time: 5 min

English:
  1. Write filter for `DATA` which returns `features: list[float]` for given `species: str`
  2. Implement solution using function
  3. Implement solution using generator and `yield` keyword
  4. Compare results of both using `sys.getsizeof()`
  5. What will happen if input data will be bigger?
  6. Note, that in different Python versions you'll get slightly
    different values for getsizeof generator and function:
    a. 216 for generator in Python 3.12
    b. 224 for generator in Python 3.11
    c. 104 for generator in Python 3.10
    d. 112 for generator in Python 3.9
    e. 112 for generator in Python 3.8
    f. 120 for generator in Python 3.7
  7. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Napisz filtr dla `DATA` zwracający `features: list[float]` dla danego gatunku `species: str`
  2. Zaimplementuj rozwiązanie wykorzystując funkcję
  3. Zaimplementuj rozwiązanie wykorzystując generator i słowo kluczowe `yield`
  4. Porównaj wyniki obu używając `sys.getsizeof()`
  5. Co się stanie, gdy ilość danych będzie większa?
  6. Zwróć uwagę, że w zależności od wersji Python wartości getsizeof
    dla funkcji i generatora mogą się nieznaczenie różnić:
    a. 216 dla generator w Python 3.12
    b. 224 dla generator w Python 3.11
    c. 104 dla generator w Python 3.10
    d. 112 dla generator w Python 3.9
    e. 112 dla generator w Python 3.8
    f. 120 dla generator w Python 3.7
  7. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from sys import getsizeof
  >>> from inspect import isfunction, isgeneratorfunction

  >>> assert isfunction(function)
  >>> assert isgeneratorfunction(generator)

  >>> list(function(DATA, 'setosa'))
  [[5.1, 3.5, 1.4, 0.2], [4.7, 3.2, 1.3, 0.2]]
  >>> list(generator(DATA, 'setosa'))
  [[5.1, 3.5, 1.4, 0.2], [4.7, 3.2, 1.3, 0.2]]

  >>> getsizeof(function(DATA, 'setosa'))
  88
  >>> getsizeof(function(DATA*10, 'setosa'))
  248
  >>> getsizeof(function(DATA*100, 'setosa'))
  1656
  >>> getsizeof(generator(DATA, 'setosa'))
  216
  >>> getsizeof(generator(DATA*10, 'setosa'))
  216
  >>> getsizeof(generator(DATA*100, 'setosa'))
  216
"""

DATA = [
  (5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 'virginica'),
  (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (5.7, 2.8, 4.1, 1.3, 'versicolor'),
  (6.3, 2.9, 5.6, 1.8, 'virginica'),
  (6.4, 3.2, 4.5, 1.5, 'versicolor'),
  (4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 'setosa'),
]


# Function get `features: list[float]` from `DATA` for given `species`
# type: Callable[[list[float|str], str], list[float]]
def function(data: list, species: str):
  ...


# Generator get `features: list[float]` from `DATA` for given `species`
# type: Generator
def generator(data: list, species: str):
  ...