5.4. Assignments

Code 5.96. Solution
"""
* Assignment: Trigonometry
* Complexity: medium
* Lines of code: 15 lines
* Time: 21 min

English:
  TODO: English Translation
  X. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Dla `x` z przedziału od 0.0 do 1.0 z próbkowaniem co 0.01 przedstaw przebiegi funkcji `sin`, `cos` dla parametrów `2 * np.pi * x`
  2. Stwórz dwa osobne obrazki (figure):
    a. Każdy z przebiegów na osobnym subplot
    b. Na jednym plot dwa przebiegi funkcji
  3. Wykresy (`subplot`) mają być jeden nad drugim
  4. Wykresy podpisz nazwą funkcji trygonometrycznej
  5. Tekst etykiety osi `y` ustaw na "Wartość funkcji"
  6. Pokoloruj nazwy tików `x` dla wykresu `sin` na czerwono
  7. Pokoloruj nazwę (label) dla `cos` na kolor zielony
  8. Na obu wykresach pokaż grid
  9. Narysuj drugi obrazek z nałożonymi na jeden plot wykresami obu funkcji
  10. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hints:
  * `np.sin()`
  * `np.cos()`
"""

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np


Code 5.97. Solution
"""
* Assignment: Iris Scatter
* Complexity: medium
* Lines of code: 20 lines
* Time: 21 min

English:
  TODO: English Translation
  X. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Z podanego powyżej adresu URL pobierz dane
  2. Dla każdego gatunku
  3. Dane stosunku `sepal_length` do `sepal_width` zwizualizuj w formie `scatter` za pomocą `matplotlib`
  4. Każdy gatunek powinien mieć inny kolor
  5. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hints:
  * `pd.groupby()`
"""

import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd


DATA = 'https://python3.info/_static/iris.csv'


Code 5.98. Solution
"""
* Assignment: Random Points
* Complexity: medium
* Lines of code: 15 lines
* Time: 21 min

English:
  TODO: English Translation
  X. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Wygeneruj 100 losowych punktów:
    a. rozkład gaussa o średniej 0
    b. o odchyleniu standardowym równym 0.2
  2. Punkty muszą być wylosowane wokół dwóch wybranych punktów (`A = (0, 1)`, `B = (2, 4)`).
  3. Funkcja musi przechodzić `doctest`
  4. Wyrysuj te punkty na wykresie (możesz użyć funkcji `plt.axis('equal')` żeby osie wykresu były w tej samej skali).
  5. Punkt A i punkty wygenerowane na jego podstawie wyrysuj kolorem czerwonym
  6. punkt B i punkty wygenerowane na jego podstawie wyrysuj kolorem niebieskim
  7. Możesz do tego celu napisać funkcję `plot_point(point, color)`, która przyjmuje punkt (dwuelementowy tuple, lub listę, z czego pierwszy element to współrzędna x, a druga to y), i kolor i doda ten punkt do aktualnie aktywnego rysunku.
  8. Korzystając z funkcji napisanej w ćwiczeniu powyżej oblicz odległość od każdego z punktów do punktów A i B
  9. Na podstawie tej odległości zaklasyfikuj te punkty
    a. jeżeli punkt jest bliżej punktu A to należy do zbioru A
    b. jeżeli jest bliżej do zbioru B to należy do zbioru B
  10. Narysuj nowy wykres, na którym:
    a. punkty ze zbioru A będą narysowane kolorem czerwonym,
    b. punkty ze zbioru B będą narysowane kolorem niebieskim.
  11. Czy dwa wykresy są takie same?
  12. Co się stanie jeżeli będziemy zwiększali odchylenie standardowe przy generacji punktów?
  13. Albo przybliżymy do siebie punkty A i B?
  14. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hints:
  * argument `color='red'` w funkcji `plt.plot`

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> import numpy as np
  >>> np.random.seed(0)

  >>> result((0,0), std=0.2) # doctest: +SKIP
  (0.2576369506310926, 0.2898891217399542)

  >>> result((0,0)) # doctest: +SKIP
  (0.2576369506310926, 0.2898891217399542)

  >>> result((2,5), std=10) # doctest: +SKIP
  (14.881847531554628, 19.494456086997708)

  >>> result((2,5), std=(0.1, 12)) # doctest: +SKIP
  (2.1288184753155464, 22.393347304397253)

  TODO: Doctests
"""


Code 5.99. Solution
"""
* Assignment: Color Graph
* Complexity: medium
* Lines of code: 15 lines
* Time: 21 min

English:
  TODO: English Translation
  X. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Dokonano pomiarów z urządzeń temperatury
  2. Wygeneruj listę `dict` z datami z ostatniego miesiąca oraz wartością pomiarów losowo 10-15 plus szum na poziomie 0.5 stopnia celsiusza (wykorzystaj `np.gauss()`)
  3. Mając do dyspozycji szereg czasowy, gdzie dla każdego dnia wykonano pomiar temperatury
  4. Przedstaw na wykresie dane szeregu czasowego
  5. Oś z datami przedstaw przekrzywioną o 45 stopni
  6. Na osi y przedstawiaj tylko pełne `int`
  7. Dodaj Colorbar ze skalą temperatur zimno-ciepło
  8. Użyj kolorów niebieski (zimno), czerwony (ciepło)
  9. Wykres ma mieć grid
  10. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść
"""