13.8. Iterator Apply

>>> def square(x):
...   return x ** 2
>>>
>>> def even(x):
...   return x % 2 == 0
>>>
>>>
>>> result = range(0,10)
>>> result = map(square, result)
>>> result = filter(even, result)
>>>
>>> for value in result:
...   print(value)
...   if value > 3:
...     break
0
4
>>>
>>> next(result)
16
>>>
>>> list(result)
[36, 64]

13.8.1. Assignments

"""
* Assignment: Iterator MapFilter Chain
* Type: class assignment
* Complexity: easy
* Lines of code: 4 lines
* Time: 3 min

English:
  1. Use `range()` to get numbers:
    a. from 0 (inclusive)
    b. to 10 (exclusive)
  2. Redefine `result` with odd numbers from `result`
  3. Redefine `result` with cubed numbers from `result`
  4. Redefine `result` with evaluated `result`
  5. At the end `result` must be a `list` type
  6. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Użyj `range()` aby otrzymać liczby:
    a. od 0 (włącznie)
    b. do 10 (rozłącznie)
  2. Przedefiniuj `result` z nieparzystymi liczbami z `result`
  3. Przedefiniuj `result` z podniesionymi do sześcianiu liczbami z `result`
  4. Przedefiniuj `result` z ewaluaownym `result`
  5. Na końcu `result` musi być typu `list`
  6. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hints:
  * range()
  * map()
  * filter()
  * list()

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from inspect import isfunction

  >>> assert isfunction(odd), \
  'Object `odd` must be a function'
  >>> assert isfunction(cube), \
  'Object `cube` must be a function'
  >>> assert result is not Ellipsis, \
  'Assign result to variable: `result`'
  >>> assert type(result) is list, \
  'Variable `result` has invalid type, should be list'
  >>> assert all(type(x) is int for x in result), \
  'All rows in `result` should be int'

  >>> result
  [1, 27, 125, 343, 729]
"""

def odd(x):
  return x % 2


def cube(x):
  return x ** 3


# Range from 0 to 10 (exclusive)
# type: range
result = ...

# Filter odd numbers
# type: filter
result = ...

# Cube result
# type: map
result = ...

# Get list of results
# type: list[int]
result = ...


"""
* Assignment: Iterator MapFilter Apply
* Type: class assignment
* Complexity: easy
* Lines of code: 3 lines
* Time: 5 min

English:
  1. Define `result: list[dict]`, where each dict has keys:
    * ip: str
    * hosts: list[str]
  2. Skip comments (`#`) and empty lines
  3. Extract from each line: `ip` and `hosts`
  4. Add `ip` and `hosts` to `result` as a dict, example:
    {'ip': '127.0.0.1', 'hosts': ['localhost', 'astromatt']}
  5. Each line must be a separate dict
  4. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Zdefiniuj `result: list[dict]`, gdzie każdy dict ma klucze:
    * ip: str
    * hosts: list[str]
  2. Pomiń komentarze (`#`) i puste linie
  3. Wyciągnij z każdej linii: `ip` i `hosts`
  4. Dodaj `ip` i `hosts` do `result` jako słownik, przykład:
    {'ip': '127.0.0.1', 'hosts': ['localhost', 'astromatt']}
  5. Każda linia ma być osobnym słownikiem
  4. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hints:
  * filter()
  * map()
  * len()
  * str.split()
  * str.startswith()

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from inspect import isfunction

  >>> assert isfunction(valid), \
  'Object `valid` must be a function'

  >>> assert result is not Ellipsis, \
  'Assign result to variable: `result`'

  >>> result = list(result)
  >>> assert type(result) is list, \
  'Evaluated `result` has invalid type, should be list'

  >>> assert all(type(x) is dict for x in result), \
  'All rows in `result` should be dict'

  >>> assert all(type(key) is str
  ...      for row in result
  ...      for key in row.keys()), \
  'All rows in `result` should be dict'

  >>> list(result) # doctest: +NORMALIZE_WHITESPACE
  [{'ip': '127.0.0.1', 'hosts': ['localhost', 'astromatt']},
   {'ip': '10.13.37.1', 'hosts': ['nasa.gov', 'esa.int']},
   {'ip': '255.255.255.255', 'hosts': ['broadcasthost']},
   {'ip': '::1', 'hosts': ['localhost']}]
"""

DATA = """##
# `/etc/hosts` structure:
#  - IPv4 or IPv6
#  - Hostnames
##

127.0.0.1    localhost astromatt
10.13.37.1   nasa.gov esa.int
255.255.255.255 broadcasthost
::1       localhost"""

def valid(line):
  if len(line) == 0:
    return False
  if line.startswith('#'):
    return False
  return True


def parse(line):
  ip, *hosts = line.split()
  return {'ip': ip, 'hosts': hosts}


# type: list[dict]
result = ...

"""
* Assignment: Iterator MapFilter Apply
* Type: class assignment
* Complexity: easy
* Lines of code: 3 lines
* Time: 3 min

English:
  0. Note, this assignment differs from previous by one character in `DATA`
  1. Filter-out lines from `DATA` when:
    a. line is empty
    b. line has only spaces
    c. starts with # (comment)
  2. Use `filter()` to apply function `valid()` to DATA
  3. Define `result: map` with result
  4. Run doctests - all must succeed

Polish:
  0. Zauważ, że to zadanie od poprzedniego różni się jednym znakiem w `DATA`
  1. Odfiltruj linie z `DATA` gdy:
    a. linia jest pusta
    b. linia ma tylko spacje
    c. zaczyna się od # (komentarz)
  2. Użyj `filter()` aby zaaplikować funkcję `valid()` do DATA
  3. Zdefiniuj `result: map` z wynikiem
  4. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hints:
  * filter()
  * map()

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from inspect import isfunction

  >>> assert isfunction(parse), \
  'Object `parse` must be a function'

  >>> assert result is not Ellipsis, \
  'Assign result to variable: `result`'

  >>> assert type(result) is map, \
  'Variable `result` has invalid type, should be map'

  >>> result = list(result)
  >>> assert type(result) is list, \
  'Evaluated `result` has invalid type, should be list'

  >>> assert all(type(x) is dict for x in result), \
  'All rows in `result` should be dict'

  >>> list(result) # doctest: +NORMALIZE_WHITESPACE
  [{'ip': '127.0.0.1', 'hosts': ['localhost']},
   {'ip': '127.0.0.1', 'hosts': ['astromatt']},
   {'ip': '10.13.37.1', 'hosts': ['nasa.gov', 'esa.int']},
   {'ip': '255.255.255.255', 'hosts': ['broadcasthost']},
   {'ip': '::1', 'hosts': ['localhost']}]

"""

DATA = """##
# `/etc/hosts` structure:
#  - IPv4 or IPv6
#  - Hostnames
 ##

127.0.0.1    localhost
127.0.0.1    astromatt
10.13.37.1   nasa.gov esa.int
255.255.255.255 broadcasthost
::1       localhost"""

def valid(line):
  if len(line) == 0:
    return False
  if line.startswith('#'):
    return False
  return True


def parse(line):
  ip, *hosts = line.split()
  return {'ip': ip, 'hosts': hosts}

# type: map
result = ...