9.4. Boolean Expression

 • Ternary Operator

 • Conditional Expression

 • Shorthand Expressions

9.4.1. Recap

>>> number = 3
>>>
>>> if number in range(0,10):
...   is_digit = True
... else:
...   is_digit = False
>>>
>>> print(is_digit)
True

9.4.2. SetUp

Simulate user input (for test automation):

>>> from unittest.mock import MagicMock
>>> input = MagicMock(side_effect=['10', '10'])

9.4.3. Conditional Expression

>>> number = 3
>>> is_digit = True if number in range(0,10) else False
>>>
>>> print(is_digit)
True

9.4.4. Shorthand Expressions

>>> number = 3
>>> is_digit = (number in range(0,10))
>>>
>>> print(is_digit)
True

9.4.5. Use Case - 0x01

 • Is adult

>>> age = input('What is your age?: ')  #input: '10'
>>> adult = 'Yes' if int(age) >= 18 else 'No'
>>>
>>> print(adult)
No

9.4.6. Use Case - 0x02

 • Is numeric

>>> age = input('What is your age?: ')  #input: '10'
>>> age = float(age) if age.isnumeric() else None
>>>
>>> print(age)
10.0

9.4.7. Use Case - 0x03

 • Even/odd

>>> number = 3
>>> is_even = (number % 2 == 0 )
>>>
>>> print(is_even)
False

9.4.8. Use Case - 0x04

 • Astronaut/Cosmonaut

>>> country = 'Russia'
>>> job = 'astronaut' if country == 'USA' else 'cosmonaut'
>>>
>>> print(job)
cosmonaut

9.4.9. Use Case - 0x05

 • IPv4/IPv6

>>> ip = '127.0.0.1'
>>> protocol = 'IPv4' if '.' in ip else 'IPv6'
>>>
>>> print(protocol)
IPv4
>>> ip = 'fe80::aede:48ff:fe01:1133'
>>> protocol = 'IPv4' if '.' in ip else 'IPv6'
>>>
>>> print(protocol)
IPv6

9.4.10. Assignments

Code 9.4. Solution
"""
* Assignment: Conditional Expression Underage/Adult
* Type: class assignment
* Complexity: easy
* Lines of code: 1 lines
* Time: 3 min

English:
  1. The user entered his/her age: 30
  2. Define variable `result: str` with value:
    a. 'junior' - if age is below 18
    b. 'senior' - if age is 18 or above
  3. Use conditional expression (`if` one-liner)
  4. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Użytkownik podał swój wiek: 30
  2. Zdefiniuj zmienną `result: str` z wartością:
    a. 'junior' - jeżeli wiek jest poniżej 18 lat
    b. 'senior' - jeżeli wiek jest 18 lat lub więcej
  3. Wykorzystaj warunkowe wyrażenie (jednolinikowego `if`)
  4. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hints:
  * `<`

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from pprint import pprint

  >>> assert result is not Ellipsis, \
  'Assign your result to variable `result`'

  >>> assert type(result) is str, \
  'Variable `result` has invalid type, should be str'

  >>> assert result in {'junior', 'senior'}, \
  'Variable `result` should be either junior or senior'

  >>> pprint(result)
  'senior'
"""

AGE = 30


# Define variable `result: str` with value:
# - 'junior' - if age is below 18
# - 'senior' - if age is 18 or above
# Use conditional expression (`if` one-liner)
# type: str
result = ...


Code 9.5. Solution
"""
* Assignment: Conditional Expression IPv4/IPv6
* Type: class assignment
* Complexity: easy
* Lines of code: 1 lines
* Time: 3 min

English:
  1. To `result: str` assign whether `IP_ADDRESS` is IPv4 or IPv6 protocol:
    a. `IPv4` if dot `.` is in the IP address
    b. `IPv6` if dot `.` is not in the IP address
  2. Non-functional requirements:
    a. Use one line `if`
  3. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Użytkownik podał adres IP
  1. Do `result: str` przypisz czy `IP_ADDRESS` jest protokołu IPv4 czy IPv6:
    a. `IPv4` jeżeli jest kropka `.` w adresie IP
    b. `IPv6` jeżeli kropki nie ma
  2. Wymagania niefunkcjonalne:
    a. Wykorzystaj jednolinikowego `if`
  3. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hints:
  * `in`
  * In IPv6 address there is no dot `.`
  * IPv4 example: 127.0.0.1
  * IPv6 example: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> assert result is not Ellipsis, \
  'Assign your result to variable `result`'

  >>> assert type(result) is str, \
  'Variable `result` has invalid type, should be str'

  >>> assert result in ('IPv4', 'IPv6'), \
  'Variable `result` must be either `IPv4` or `IPv6`'
"""

IP_ADDRESS = '127.0.0.1'

# Whether 'IPv4' or 'IPv6'
# type: str
result = ...