12.4. Comprehension Dict

12.4.1. Syntax

Short syntax:

>>> {x:None for x in range(0,5)}
{0: None, 1: None, 2: None, 3: None, 4: None}

Long syntax:

>>> dict((x,None) for x in range(0,5))
{0: None, 1: None, 2: None, 3: None, 4: None}

12.4.2. Example

>>> {x:x for x in range(0,5)}
{0: 0, 1: 1, 2: 2, 3: 3, 4: 4}
>>> {x:None for x in range(0,5)}
{0: None, 1: None, 2: None, 3: None, 4: None}
>>> {None:x for x in range(0,5)}
{None: 4}

12.4.3. Dict Collision

Recap information about dict keys collision. Duplicating items are overridden by the latter:

>>> data = {
...   'commander': 'Mark Watney',
...   'commander': 'Melissa Lewis',
... }
>>>
>>> data
{'commander': 'Melissa Lewis'}

While generating dict with unique keys, there are no collisions:

>>> {x:None for x in range(0,5)}
{0: None, 1: None, 2: None, 3: None, 4: None}

Although when generating dict with constant key, it will be overridden by the last one:

>>> {None:x for x in range(0,5)}
{None: 4}

12.4.4. Modify Key/Values

Modify keys:

>>> {x+10:x for x in range(0,5)}
{10: 0, 11: 1, 12: 2, 13: 3, 14: 4}

Modify values:

>>> {x:x+10 for x in range(0,5)}
{0: 10, 1: 11, 2: 12, 3: 13, 4: 14}

Modify keys and values:

>>> {x+10:x+10 for x in range(0,5)}
{10: 10, 11: 11, 12: 12, 13: 13, 14: 14}

12.4.5. Dict Reversal

Swap dict keys with values.

Algorithm:

>>> DATA = {
...   'mlewis': 'Melissa Lewis',
...   'mwatney': 'Mark Watney',
...   'rmartinez': 'Rick Martinez',
... }
>>>
>>>
>>> result = {}
>>>
>>> for username, user in DATA.items():
...   result[user] = username
>>>
>>> result 
{'Melissa Lewis': 'mlewis',
 'Mark Watney': 'mwatney',
 'Rick Martinez': 'rmartinez'}

Dict comprehension:

>>> DATA = {
...   'mlewis': 'Melissa Lewis',
...   'mwatney': 'Mark Watney',
...   'rmartinez': 'Rick Martinez',
... }
>>>
>>>
>>> result = {user:username for username,user in DATA.items()}
>>> result = {v:k for k,v in DATA.items()}
>>>
>>> result 
{'Melissa Lewis': 'mlewis',
 'Mark Watney': 'mwatney',
 'Rick Martinez': 'rmartinez'}

12.4.6. Dict Reversal Collision

>>> DATA = {'a': 1, 'b': 2}
>>>
>>>
>>> {v:k for k,v in DATA.items()}
{1: 'a', 2: 'b'}

Value collision while reversing dict:

>>> DATA = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 2}
>>>
>>> {v:k for k,v in DATA.items()}
{1: 'a', 2: 'c'}

12.4.7. Use Case - 0x01

 • Even or Odd

>>> result = {}
>>>
>>> for x in range(0,5):
...   is_even = (x % 2 == 0)
...   result.update({x: is_even})
>>>
>>> print(result)
{0: True, 1: False, 2: True, 3: False, 4: True}
>>> {x: (x%2==0) for x in range(0,5)}
{0: True, 1: False, 2: True, 3: False, 4: True}

12.4.8. Assignments

"""
* Assignment: Comprehension About Create
* Type: class assignment
* Complexity: easy
* Lines of code: 1 lines
* Time: 2 min

English:
  1. Define `result: dict` with:
    a. `key: int` integer from 1 to 5 (exclusive)
    b. `value: str` value for key squared (raised to the power of 2)
    c. example: `{0: 0, 1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16}`
  2. Non-functional requirements:
    a. Use list comprehension
    b. Use `range()` function
    c. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Zdefiniuj `result: dict` z:
    a. `klucz: int` liczba całkowita od 0 do 5 (rozłącznie)
    b. `wartość: str` wartość dla klucza podniesiona do kwadratu
    c. przykład: `{0: 0, 1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16}`
  2. Non-functional requirements:
    a. Użyj list comprehension
    b. Użyj funkcji `range()`
    c. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hints:
  * [... for ... in ...]
  * range(start,stop)
  * start is inclusive
  * stop is exclusive

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> assert type(result) is dict, \
  'Result should be a dict'
  >>> assert all(type(x) is int for x in result), \
  'Result should be a list of int'

  >>> result
  {0: 0, 1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16}
"""

# `key: int` integer from 1 to 5 (exclusive)
# `value: str` value for key squared (raised to the power of 2)
# example: `{0: 0, 1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16}`
# type: dict[int,int]
result = ...

"""
* Assignment: Comprehension Dict Reverse
* Type: class assignment
* Complexity: easy
* Lines of code: 1 lines
* Time: 3 min

English:
  1. Use dict comprehension to reverse dict:
    that is: change keys for values and values for keys
  2. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Użyj rozwinięcia słownikowego do odwócenia słownika:
    to jest: zamień klucze z wartościami i wartości z kluczami
  2. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hints:
  * `dict.items()`

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> assert type(result) is dict
  >>> assert all(type(x) is str for x in result.keys())
  >>> assert all(type(x) is int for x in result.values())
  >>> assert len(result.keys()) == 3

  >>> assert 'virginica' in result.keys()
  >>> assert 'setosa' in result.keys()
  >>> assert 'versicolor' in result.keys()

  >>> assert 0 in result.values()
  >>> assert 1 in result.values()
  >>> assert 2 in result.values()

  >>> result
  {'virginica': 0, 'setosa': 1, 'versicolor': 2}
"""

DATA = {
  0: 'virginica',
  1: 'setosa',
  2: 'versicolor',
}

# type: dict[str,int]
result = ...

"""
* Assignment: Comprehension Dict Months
* Type: class assignment
* Complexity: easy
* Lines of code: 1 lines
* Time: 3 min

English:
  1. Convert `DATA` into `result: dict`:
    a. Keys: month number
    b. Values: month name
  2. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Przekonwertuj `DATA` w `result: dict`:
    a. klucz: numer miesiąca
    b. wartość: nazwa miesiąca
  2. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from pprint import pprint

  >>> type(result)
  <class 'dict'>
  >>> 0 not in result
  True
  >>> 13 not in result
  True
  >>> result[1] == 'January'
  True

  >>> assert all(type(x) is int for x in result.keys())
  >>> assert all(type(x) is str for x in result.values())

  >>> pprint(result)
  {1: 'January',
   2: 'February',
   3: 'March',
   4: 'April',
   5: 'May',
   6: 'June',
   7: 'July',
   8: 'August',
   9: 'September',
   10: 'October',
   11: 'November',
   12: 'December'}
"""

DATA = [
  (1, 'January'),
  (2, 'February'),
  (3, 'March'),
  (4, 'April'),
  (5, 'May'),
  (6, 'June'),
  (7, 'July'),
  (8, 'August'),
  (9, 'September'),
  (10, 'October'),
  (11, 'November'),
  (12, 'December'),
]

# number and month name
# type: dict[str,str]
result = ...

"""
* Assignment: Comprehension Dict ZeroPadded
* Type: class assignment
* Complexity: easy
* Lines of code: 1 lines
* Time: 3 min

English:
  1. Define `result: dict` with `DATA` converted into:
    a. Keys: month number
    b. Values: month name
  2. Month number must be two letter string (zero padded)
  3. Use dict comprehension
  4. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Zdefiniuj `result: dict` z `DATA` przekonwertowanym w:
    a. klucz: numer miesiąca
    b. wartość: nazwa miesiąca
  2. Numer miesiąca ma być dwuznakowym stringiem (wypełnij zerem)
  3. Użyj rozwinięcia słownikowego
  4. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hints:
  * `f'{number:02}'`

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from pprint import pprint

  >>> type(result)
  <class 'dict'>
  >>> '00' not in result
  True
  >>> '13' not in result
  True
  >>> result['01'] == 'January'
  True

  >>> assert all(type(x) is str for x in result.keys())
  >>> assert all(type(x) is str for x in result.values())
  >>> assert all(len(x) == 2 for x in result.keys())

  >>> pprint(result)
  {'01': 'January',
   '02': 'February',
   '03': 'March',
   '04': 'April',
   '05': 'May',
   '06': 'June',
   '07': 'July',
   '08': 'August',
   '09': 'September',
   '10': 'October',
   '11': 'November',
   '12': 'December'}
"""

DATA = [
  (1, 'January'),
  (2, 'February'),
  (3, 'March'),
  (4, 'April'),
  (5, 'May'),
  (6, 'June'),
  (7, 'July'),
  (8, 'August'),
  (9, 'September'),
  (10, 'October'),
  (11, 'November'),
  (12, 'December'),
]

# Define `result: dict` with `DATA` converted into:
# a. Keys: month number
# b. Values: month name
# Month number must be two letter string (zero padded)
# Use dict comprehension
# type: dict[str,str]
result = ...