16.2. Threading Timer

16.2.1. Delay execution

 • dlaczego nie time.sleep()

 • rekurencyjny timer

Delay execution:

from threading import Timer


DELAY_SECONDS = 5.0

def hello():
  print('Hello world!')


t = Timer(DELAY_SECONDS, hello)
t.start()

print('Main Thread')

Recurrent timer:

from threading import Timer


DELAY_SECONDS = 5.0

def hello():
  print('Timer Thread')
  Timer(DELAY_SECONDS, hello).start()


t = Timer(DELAY_SECONDS, hello)
t.start()

print('Main Thread')

16.2.2. Assignments

Code 16.31. Solution
"""
* Assignment: Concurrency Threading Timer
* Complexity: easy
* Lines of code: 4 lines
* Time: 8 min

English:
  1. Define function `ping()`, with optional parameter
    `n: int`, which defaults to 1
  2. Function `ping()` should append value of `n` to `result`
  3. Function should be called every `INTERVAL`
  4. Function should be called maximum `MAX` times
  5. Use `Timer` from `threading` module
  6. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Zdefiniuj funkcję `ping(n: int)` z opcjonalnym parametrem
    `n: int`, który domyślnie jest 1
  2. Funkcja `ping()` powinna dopisywać wartość `n` do `result`
  3. Funkcja powinna być wywoływana co `INTERVAL`
  4. Funkcja powinna być wywołana maksymalnie `MAX` razy
  5. Użyj `Timer` z modułu `threading`
  6. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> def check(result):
  ...   assert result == [1, 2, 3], f'Result is {result}'

  >>> Timer(INTERVAL, ping).start()
  >>> Timer(INTERVAL*MAX+1, check, [result]).start()
"""
from threading import Timer


INTERVAL = 0.1
MAX = 3
result = []


# type: Callable[[int], None]
def ping():
  ...


Code 16.32. Solution
"""
* Assignment: Threading Timer File
* Complexity: medium
* Lines of code: 13 lines
* Time: 13 min

English:
  1. Modify class `File`
  2. Add class configuration attribute `AUTOSAVE_SECONDS: float = 1.0`
  3. Save buffer content to file every `AUTOSAVE_SECONDS` seconds
  4. Writing and reading takes time, how to make buffer save data in the background, but it could be still used?
  5. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Zmodyfikuj klasę `File`
  2. Dodaj klasowy atrybut konfiguracyjny `AUTOSAVE_SECONDS: float = 1.0`
  3. Zapisuj zawartość bufora do pliku co `AUTOSAVE_SECONDS` sekund
  4. Operacje zapisu i odczytu trwają, jak zrobić, aby do bufora podczas zapisu na dysk, nadal można było pisać?
  5. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hint:
  * `from threading import Timer`
  * `timer = Timer(interval, function)`
  * `timer.start()`
  * `timer.cancel()`
  * `ctrl+c` or stop button kills infinite loop

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from inspect import isclass, ismethod
  >>> from os import remove

  >>> assert isclass(File)
  >>> assert hasattr(File, 'append')
  >>> assert hasattr(File, 'AUTOSAVE_SECONDS')
  >>> assert hasattr(File, '__enter__')
  >>> assert hasattr(File, '__exit__')
  >>> assert ismethod(File(None).append)
  >>> assert ismethod(File(None).__enter__)
  >>> assert ismethod(File(None).__exit__)
  >>> assert File.AUTOSAVE_SECONDS == 1.0

  >>> with File('_temporary.txt') as file:
  ...  file.append('One')
  ...  file.append('Two')
  ...  file.append('Three')
  ...  file.append('Four')
  ...  file.append('Five')
  ...  file.append('Six')

  >>> open('_temporary.txt').read()
  'One\\nTwo\\nThree\\nFour\\nFive\\nSix\\n'

  >>> remove('_temporary.txt')
"""

from threading import Timer


# type: type
class File:
  filename: str
  _content: list[str]

  def __init__(self, filename):
    self.filename = filename
    self._content = list()

  def __enter__(self):
    return self

  def __exit__(self, *args):
    with open(self.filename, mode='w') as file:
      file.writelines(self._content)

  def append(self, line):
    self._content.append(line + '\n')


Code 16.33. Solution
"""
* Assignment: Concurrency Threading Subprocess
* Complexity: easy
* Lines of code: 20 lines
* Time: 21 min

English:
  1. Create queue `queue` to which you will add various system commands to execute, e.g.:
    a. Linux/macOS: `['ls /tmp/', 'echo "test"', 'sleep 2']`,
    b. Windows: `['dir c:\\Windows', 'echo "test"', 'type %HOMEPATH%\Desktop\README.txt']`.
  2. Then prepare three worker threads that will execute commands from the queue
  3. Threads should be run as `subprocess.run()` in the operating system with timeout equal to `TIMEOUT = 1.0` second
  4. The number of commands may increase as the task is performed.
  5. Threads should be run in the background (`daemon`)
  6. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Stwórz kolejkę `queue` do której dodasz różne polecenia systemowe do wykonania, np.:
    a. Linux/macOS: `['ls /tmp/', 'echo "test"', 'sleep 2']`,
    b. Windows: `['dir c:\\Windows', 'echo "test"', 'type %HOMEPATH%\Desktop\README.txt']`.
  2. Następnie przygotuj trzy wątki workerów, które będą wykonywały polecenia z kolejki
  3. Wątki powinny być uruchamiane jako `subprocess.run()` w systemie operacyjnym z timeoutem równym `TIMEOUT = 1.0` sekundy
  4. Ilość poleceń może się zwiększać w miarę wykonywania zadania.
  5. Wątki mają być uruchomione w tle (ang. `daemon`)
  6. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

:Extra task:
  1. Wątki powinny być uśpione za pomocą `Timer` przez `DELAY = 1.0` sekund, a następnie ruszyć do roboty
  2. Użyj logowania za pomocą biblioteki `logging` tak aby przy wyświetlaniu wyników widoczny był identyfikator procesu i wątku.

Hints:
  * Ustaw parametr `shell=True` dla `subprocess.run()`

Tests:
  TODO: Doctests
"""
import logging


TIMEOUT = 1.0
DELAY = 1.0
TODO = [
  'ls /tmp/',
  'echo "test"',
  'sleep 2',
]